Το Erasmus+ 2021-2027 είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Με προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 28 δις ευρώ, συνεχίζει να προσφέρει εμπειρίες σε περισσότερους συμμετέχοντες και χρηματοδότηση σε σχέδια κινητικότητας και διακρατικής συνεργασίας.

  1. Συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, τη συμμετοχή τους στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες, και την επιτυχή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.
  2. Προάγει την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς, με την αξιοποίηση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
  3. Υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, και προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ οργανισμών.

Το Erasmus+ είναι ανοιχτό σε όλους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άτομα με αναπηρία, μετανάστες και πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας για την νέα προγραμματική περίοδο στοχεύει να υποστηρίξει συμβουλευτικά ενδιαφερόμενους οργανισμούς και συμπραξίες στην υποβολή και υλοποίηση προτάσεων στις οριζόμενες κατηγορίες: 

✓ Βασική Δράση 1 : Μαθησιακή Κινητικότητα των Ατόμων

✓ Βασική Δράση 2 : Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων

✓ Βασική Δράση 3 : Στήριξη της Χάραξης Πολιτικής και Συνεργασίας

 

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθείτε στο εξιδικεύμενο τμήμα μας έρευνας και ανάλυσης ευρωπαΐκών προγραμμάτων μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στην σελίδα μας. 

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα