Περιφ Λέσβος

Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Το Έργο

Τίτλος: Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.): 29.838,71 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 08/02/2022

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η εταιρεία Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ανέλαβε την παροχή υποστήριξης στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ομαλή μετάβαση από το ΠΔΕ στο ΠΠΑ, μέσω της αποτύπωσης και αξιολόγησης της κατάστασης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τους δικαιούχους φορείς, της αξιολόγησης της πορείας ωρίμανσης ή και υλοποίησης τους και της πρότασης εκκαθάρισης του ΠΔΕ από έργα που είτε δεν είναι εφικτή η άμεση εκκίνηση της υλοποίησης τους, λόγω χαμηλής ωριμότητας (εκπόνηση μελετών, λήψη απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων), είτε η υλοποίηση τους εξελίσσεται με ιδιαίτερα προβληματικό τρόπο.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανέλαβε να υποστηρίξει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

 • Στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ (βαθμός ωριμότητας και χρονοδιάγραμμα των υπό δημοπράτηση έργων, πορεία υλοποίησης των συμβασιοποιημένων έργων).
 • Στην αξιολόγηση των ενταγμένων έργων στο ΠΔΕ σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση τους, αλλά και την συνάφεια με τις προτεραιότητάς του ΠΠΑ Βορείου Αιγαίου.
 • Την Ιεράρχηση και κατάταξη των ενταγμένων έργων σε έργα χαμηλής ωριμότητας και την υποστήριξη της Διεύθυνσης στις διαδικασίες «εκκαθάρισής» τους.
 • Στον υπολογισμό των εξοικονομούμενων πόρων από τα “εκκαθαριζόμενα” έργα.
 • Στην συνεργασία και συλλογή στοιχείων – δεικτών από τους φορείς Δικαιούχων ενταγμένων έργων στο ΠΔΕ τα οποία είναι απαραίτητα για την καταχώρηση τους στο ΠΣ ΕΠΑ.
 • Στην καταχώρηση των στοιχείων των έργων που θα παραμείνουν στο ΠΔΕ και μετέπειτα στο ΠΠΑ στο ΠΣ ΕΠΑ ή και στο υπό διαμόρφωση από το ΥΠΑΝΕΠ νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΠΑ 2021-2025.

 

λογοτυπο Π Β Αιγαιου

 

_logo_neκοινωνία της πληροφορίας

Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Το Έργο

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διοίκηση της ΚτΠ Μ.Α.Ε., καθώς και στο Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Προγραμματικών Συμφωνιών μεταξύ της Εταιρείας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό ΠΔΕ)

Αναθέτουσα Αρχή:  Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  36.952,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30.12.2021

 

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υποστήριξης στη Διοίκηση της ΚτΠ ΜΑΕ, καθώς και στο Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, για την παρακολούθηση της υλοποίησης των εν λόγω Δράσεων και συγκεκριμένα: 

 

α) για τις ενέργειες Ωρίμανσης που έχουν αναληφθεί

β) για τις ενέργειες Υλοποίησης που έχουν αναληφθεί 

γ) για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί και τις αιτίες που τις προκαλούν

δ) για τις επικαλύψεις που μπορεί να παρουσιαστούν μεταξύ των επιμέρους Δράσεων, 

ε) για τις συνέργειες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιμέρους Δράσεων που περιλαμβάνονται    σε διαφορετικές Προγραμματικές Συμφωνίες του Υπουργείου, 

στ) για τις συνέργειες και αλληλεπιδράσεις που αφορούν Δράσεις που περιλαμβάνονται σε 

Προγραμματικές Συμφωνίες που έχουν αναληφθεί με τρίτα Υπουργεία ή/και Φορείς,
ζ) για τις πιθανές ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης,

η) για τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό 

 

 

_logo_neκοινωνία της πληροφορίας

 

 

δημαρχείο Αμαρουσίου

Δήμος Αμαρουσίου

Το Έργο

Τίτλος: Διερεύνηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης για τον Δήμο Αμαρουσίου απο το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάκαμψης 2021-2025

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμαρουσίου

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 21.12.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Ειδικός σκοπός της σύμβασης αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διερεύνηση, τον καθορισμό, την χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων, δράσεων και των αναγκαίων παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το κονδύλια της ΕΕ και τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

 

 

Δήμος Αμαρουσίου

 

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

(ΝΟΒ) – Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

Το Έργο

Τίτλος: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του ΝΟΒ

Αναθέτουσα Αρχή: Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  170.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30.07.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η σύμβαση αφορά στην πλήρη ανακαίνιση της πισίνας και τον Η/Μ εγκαταστάσεων, στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της πισίνας και υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Β., στην διερεύνηση δημιουργίας νέων κτιριακών υποδομών για την στέγαση των απαραίτητων βοηθητικών εγκαταστάσεων, τη διερεύνηση κατασκευής νέων κερκίδων και μεταλλικού στεγάστρου. Επιμέρους στόχος της σύμβασης αφορά και η ένταξη του έργου στην πλέον κατάλληλη πηγή/πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

 

511740NOB_logo_greek-300x300

 

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)

Έργο 1

Τίτλος: Υπηρεσίες Συμβούλου για Μελέτη και Σύνταξη Φακέλου/Πρότασης Χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο 

Αναθέτουσα Αρχή: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) 

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  18.500,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 23.06.2020

Αντικείμενο της Σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για μελέτη και σύνταξη φακέλου/πρότασης Χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο ή άλλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, καθώς και κάθε συνοδευτικής ενέργειας απαραίτητης για την ολοκλήρωση του ως άνω ανατεθέντος έργου. 

 

Έργο 2

Τίτλος: Υποστήριξη Ενταγμένης Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής 

Αναθέτουσα Αρχή: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 07.04.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξη ενταγμένης πράξης χρηματοδότησης στο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για την Προγραμματική Περίοδο 2021 και συνολικού προϋπολογισμού έργου 2,496,089.00€ για την “Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας”. 

 

Έργο 3

Τίτλος: Υπηρεσιών Υποστήριξης Διαγωνιστικών Διαδικασιών 

Αναθέτουσα Αρχή: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  15.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 16.07.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών για την αξιοποίηση της ακτής Δηλαβέρη και ειδικότερα: 

 • Τον σχεδιασμό και δημιουργία του σχεδίου διαγωνισμού (τευχών διακήρυξης και δημοπράτησης).
 • Ανάρτηση και δημοσίευση των διακηρύξεων μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
 • Παρακολούθηση του διαγωνισμού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ήτου κατα την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών (δημιουργία επιτροπών, αποσφράγιση προσφορών, σύνδεση αυτών με το διαγωνισμό και υποστήριξη στην αξιολόγηση δικαιολογητικών , τεχνικών και οικονομικών προσφορών).

 

 

cropped-SEF-final-logo-RGB

 

stefanobikeio

Δήμος Ρήγα Φεραίου

Το Έργο

Τίτλος: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 

Αναθέτουσα Αρχή: Στεφανοβίκειο, Δ.Ε. Κάρλας Δήμος Ρήγα Φεραίου 

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  31.289,87 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 06.04.2021

 

Αντικείμενο της Σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση της πράξης “Ανακατασκευής Ανεργεγής Αποθήκης (Πρώην Συνεταιρισμού Στεφανοβικείου, Δ.Ε. Κάρλας, Δήμου Ρήγα Φεραίου και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου της”. Στόχος είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δήμο για την αποτελεσματική οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου της πράξης. 

Ειδικότερα θα αφορά: 

 1. Υποστηρικτικές Μελέτες
 2. Ανακατασκευή Ανεργεγής Αποθήκης
 3. Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 4. Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Παρακολούθηση Έργου
 5. Διαφήμιση – Επικοινωνία Έργου 

 

Δήμος Ρήγα Φεραίου

 

MARATHOUPOLH-LIMANI

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το Έργο

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.800,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 22.02.2021

 

Αντικείμενο της Σύμβασης

Με τη σύμβαση αφορά την παρακολούθηση, το συντονισμό, τον προγραμματισμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση υλοποίησης πράξεων, τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και συγχρηματοδοτούμενους πόρους, τις διαδικασίες ωρίμανσης τεχνικών έργων, τις διαδικασίες δημιουργίας αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων, συμμετέχοντας σε ομάδες έργων σύμφωνα με τα έργα και προγράμματα που υλοποιεί η Εταιρεία. 

Ειδικότερος στόχος αφορά την υλοποίηση της πράξης αποκατάστασης του αλιευτικού καταφυγίου της Μαραθόπολης, μέσω της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για την εκπόνηση εκθέσεων ενημέρωσης για την εξέλιξη του έργου. 

ppel-logo-2020

 

 

Δημοσιο - ΥΠΕΞ - Τεχνικός Σύμβουλος

Υπουργείο Εξωτερικών

Το Έργο

Τίτλος: Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείου Εξωτερικών

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Εξωτερικών

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): 49.600,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 12/01/2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείου Εξωτερικών» η εταιρεία Optimum Value A.E. ανέλαβε την υποστήριξη στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι:

 • στην επεξεργασία των προτάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών που θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκειμένου να καταρτιστεί το σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.).
 • στη σύνταξη του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΕΞ που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο στοιχεία.
 • στη διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί, με στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα λοιπά Υπουργεία, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, τους εποπτευόμενους φορείς και τους πολίτες.
 • στη σύνοψη των συμπερασμάτων της διαβούλευσης και υποστήριξη στη σύνταξη προτάσεων αναθεώρησης συγκεκριμένων σημείων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης με τη σχετική τεκμηρίωση
 • στη προσαρμογή του ΤΠΑ σε ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Δι.Δ.Ε.Π. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

λογοτυπο υπουργειο

 

 

υδροπλάνο

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Το Έργο

Τίτλος: Αδειοδότηση Υδατοδρομίων Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ανάδοχος: Ένωση εταιρειών «Ελληνικά Υδατοδρόμια, Υδροπλάνα Ελλάδος, Optimum Value A.E.» με την επωνυμία «Υδατοδρόμια Νοτίου Αιγαίου 

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.): 480.200,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 03/09/2019

 

Αντικείμενο της Σύμβασης

Μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ένωσης των εταιρειών με επωνυμία «Υδατοδρόμια Νοτίου Αιγαίου» αποτελεί η παροχή όλων των εξειδικευμένων υπηρεσιών που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την αδειοδότηση Υδατοδρομίων, σε επίπεδο εγκρίσεως του Τεχνικού Φακέλου, με σκοπό την αδειοδότηση ίδρυσης είκοσι (20) συνολικά Υδατοδρομίων στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στα κάτωθι νησιά:

 • Δωδεκάνησα έντεκα (11) Υδατοδρόμια ως εξής:
 1. Ρόδος (2 Υδατοδρόμια)
 2. Χάλκη
 3. Σύμη
 4. Τήλος
 5. Κάρπαθος
 6. Καστελόριζο
 7. Αγαθονήσι
 8. Νίσυρος
 9. Αστυπάλαια
 10. Κάσος
 • Κυκλάδες εννέα (9) Υδατοδρόμια ως εξής:
 1. Μύκονος
 2. Σαντορίνη
 3. Κύθνος
 4. Κέα
 5. Άνδρος
 6. Σίκινος
 7. Σέριφος
 8. Δονούσα
 9. Ανάφη

 

Η Σημασία της Αξιοποίησης

Η αδειοδότηση Υδατοδρομίων λειτουργεί θετικά σε πολλές κατευθύνσεις και δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά βασικό πυλώνα επένδυσης με αλληλοσυνδεόμενα οφέλη, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές κοινωνίες. Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων θα λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μια επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από την ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές.

 

λογοτυπα

 

φωτισμος

Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Το Έργο

Τίτλος: Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων-Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.): 24.614,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 18/12/2020

 

Το Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

Η Σύμβαση αφορά τις «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης  του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities με Εξοικονόμηση Ενέργειας», για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Τα παραδοτέα του έργου αφορούν:

 • Επικαιροποίηση βάσης δεδομένων με βάση την καταγραφή δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης και των ενεργειακών και οικονομικών στοιχείων κατανάλωσης της τελευταίας τριετίας
 • Υλοποίησης Ειδικού Εργαλείου – Χρηματοδοτικού Μοντέλου
 • Τεύχη Δημοπράτησης Σ.Ε.Α. & Έκθεση παρουσίασης και εφαρμογής έξυπνων λύσεων στο πλαίσιο των προδιαγραφών του «Smart Cities».

 

H Σημασία της Αξιοποίησης 

Το θέμα του οδοφωτισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι Ρέντη διότι είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς κατανάλωσης ενέργειας και δημιουργεί σημαντικά λειτουργικά κόστη. Έχοντας ως στρατηγικό στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας πραγματοποιείται μία σημαντική προσπάθεια με την αντικατάσταση των παλαιότερης τεχνολογίας λαμπτήρων φωτισμού των δρόμων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο περιορισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας και από τη μία μεριά υπάρχει σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ από την άλλη μειώνονται κατά πολύ τα λειτουργικά κόστη του Δήμου.

Μία πόλη είναι «έξυπνη» όταν οι κοινωνικές επενδύσεις, οι υποδομές και η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορίας οδηγούν, μέσα από συμμετοχική δράση και κατάλληλη διαχείριση, σε βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη του τρίπτυχου κοινωνία – περιβάλλον – οικονομία.

Νικαι Ρεντης