Δήμος Ωρωπού

Δήμος Ωρωπού & ΔΛΤ Σκάλας Ωρωπού

Έργο 1

Τίτλος: Υπηρεσίες Ανάπτυξης Και Δημιουργίας Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Για Την Αναβάθμιση Του Δημοτικού Οδοφωτισμού  Του Δήμου Ωρωπού

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ωρωπού

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.740,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 24.11.2017

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η Optimum Value ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου για την αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού.

Ειδικότερα το έργο αφορά:

 • Την εξυγίανση του δικτύου οδοφωτισμού μέσω της διερεύνησης εναλλακτικών προτάσεων χρηματοδότησης
 • Την αποτύπωση των προδιαγραφών για τη μετάβαση στο πρότυπο της Έξυπνης Πόλης – Smart City.
 • Δημιουργία χρηματοδοτικό μοντέλου το οποίο θα εμπεριέχει:
 • Αξιολόγηση οφέλους
 • Τεχνική αξιολόγηση δεδομένων
 • Οικονομική ανάλυση και παραδοχές
 • Κόστος Εγκατάστασης
 • Έξοδα και Κόστη Συντήρησης
 • Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Σύνταξη τευχών για προδιαγραφές μετάβασης σε «Smart City»

 

 Έργο 2

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ωρωπού»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ωρωπού

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.189,99€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 01/04/2022

Αντικείμενο

Συνοπτικά η Optimum Value ανέλαβε:

 • Την Επικαιροποίηση της μελέτης Σκοπιμότητας του έργου «Ανάπλαση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ωρωπού»
 • Την έκθεση διαβούλευσης με τον Δήμο όπου συμπεριλαμβάνονται οι επισημάνσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Την συμβουλευτική υποστήριξη στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης

 

Έργο 3

Τίτλος: Αναβάθμιση των Λιμενικών Εγκαταστάσεων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίων Αποστόλων Καλάμου, στο Λιμένα Χαλκουτσίου και στο λιμένα Σκάλας Ωρωπού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  29.970,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 05/07/2022

Αντικείμενο

Η Optimum Value συνοπτικά ανέλαβε:

 • Τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού για τη λήψη τελικών αποφάσεων.
 • Τη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων για την περιγραφή κάθε έργου.
 • Τη συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης.

 

Δήμος Ωρωπού

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Έργο

Τίτλος: Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής(Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) για την Προετοιμασία και Υποστήριξη Διαγωνιστικών Διαδικασιών.

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α) 28.170,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 16/06/2022

Αντικείμενο 

Η Optimum Value συνοπτικά ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π για την προετοιμασία και διενέργεια των παρακάτω διαγωνισμών:

 1. Συντήρηση και λειτουργεία υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας 600κ.μ. ημερησίως και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Κιμώλου για χρονικό διάστημα δυο ετών.
 2. Συντήρηση και λειτουργεία υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας 600κ.μ. ημερησίως και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών για χρονικό διάστημα δυο ετών.
 3. Χρηματοοικονομική ανάλυση για τις μονάδες αφαλάτωσης.

 

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

Έργο 1

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης σε Θέματα Εκπαίδευσης και Συμμετοχής σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες

Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  1.600,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 28/02/2017

Αντικείμενο 

Η Optimum Value ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα εκπαίδευσης και συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)

Το έργο αφορά:

 • Το Σχεδιασμό και τη Δημιουργία Προσχέδιου Διαγωνισμού με Κριτήριο Κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τιμή
 • Την Ανάρτηση και τη Δημοσίευση των Διακηρύξεων Μέσω Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Την παρακολούθηση του Διαγωνισμού σε όλα τα Στάδια με Φυσική Παρουσία & με την Χρήση Εφαρμογής Απομακρυσμένης Διαχείρισης(Team Viewer)
 • Την εκπαίδευση των στελεχών του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. σε θέματα ηλεκτρονικών διαγωνισμών (πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Ν.4412/2016) και την υποστήριξη στον υπ’αρ. 3/2017 ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

 

Έργο 2

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για την Ανάγκη Επικαιροποίησης του Βusiness Plan του Ο.Λ.Λ. ΑΕ και των τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών Κυματοθραυστών και Προβλητών στον Λιμένα Λαυρίου»

Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  12.900,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 15/02/2022

Αντικείμενο

Συνοπτικά η Optimum Value ανέλαβε τη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για την Ανάγκη Επικαιροποίησης του Βusiness Plan του Ο.Λ.Λ. ΑΕ και των τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών Κυματοθραυστών και Προβλητών στον Λιμένα Λαυρίου».

Πιο συγκεκριμένα η παροχή υπηρεσιών αφορά:

 • Επικαιροποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
 • Επικαιροποίηση Τευχών Δημοπράτησης για τη σύμβαση με αντικείμενο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών Κυματοθραυστών και Προβλητών στον Λιμένα Λαυρίου».
 • Έλεγχος και Πιθανή Επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Προμήθειας και Εγκατάστασης.

 

Έργο 3

Τίτλος: Πιστοποίηση των Αποτελεσμάτων της Μελέτης Κυματικής Διείσδυσης Εντός Λιμενολεκάνης Σκαφών Αναψυχής Λιμένα Λαυρίου

Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  12.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 10/06/2022

Αντικείμενο 

Η Optimum Value συνοπτικά ανέλαβε την Πιστοποίηση των Αποτελεσμάτων της Μελέτης Κυματικής Διείσδυσης Εντός Λιμενολεκάνης Σκαφών Αναψυχής Λιμένα Λαυρίου, στο πλαίσιο της πλήρους διασφάλισης της ασφάλειας και απόδοσης του έργου προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών κυματοθραυστών και προβλητών στον τουριστικό τομέα του Λιμένος Λαυρίου.

 

Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

logo_αργοστολι

Δήμος Αργοστολίου

Το Έργο

Τίτλος: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου Δήμου Αργοστολίου»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αργοστολίου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  52.353,48€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 26/04/2022

Αντικείμενο 

Το κύριο Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για την επίβλεψη του Έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου Δήμου Αργοστολίου». Η Optimum Value ανέλαβε την:

 • Παροχή υποστήριξης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου
 • Διαρκή ενημέρωση για την ορθή υλοποίηση της Πράξης
 • Διασφάλιση της καλής εκτέλεση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ομαλή έκβαση του Έργου.

 

 

logo_αργοστολι

Περιφ. Β. Αιγαίου

Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Το Έργο

Τίτλος: Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.): 29.838,71 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 08/02/2022

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η εταιρεία Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ανέλαβε την παροχή υποστήριξης στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ομαλή μετάβαση από το ΠΔΕ στο ΠΠΑ, μέσω της αποτύπωσης και αξιολόγησης της κατάστασης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τους δικαιούχους φορείς, της αξιολόγησης της πορείας ωρίμανσης ή και υλοποίησης τους και της πρότασης εκκαθάρισης του ΠΔΕ από έργα που είτε δεν είναι εφικτή η άμεση εκκίνηση της υλοποίησης τους, λόγω χαμηλής ωριμότητας (εκπόνηση μελετών, λήψη απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων), είτε η υλοποίηση τους εξελίσσεται με ιδιαίτερα προβληματικό τρόπο.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανέλαβε να υποστηρίξει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

 • Στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ (βαθμός ωριμότητας και χρονοδιάγραμμα των υπό δημοπράτηση έργων, πορεία υλοποίησης των συμβασιοποιημένων έργων).
 • Στην αξιολόγηση των ενταγμένων έργων στο ΠΔΕ σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση τους, αλλά και την συνάφεια με τις προτεραιότητάς του ΠΠΑ Βορείου Αιγαίου.
 • Την Ιεράρχηση και κατάταξη των ενταγμένων έργων σε έργα χαμηλής ωριμότητας και την υποστήριξη της Διεύθυνσης στις διαδικασίες «εκκαθάρισής» τους.
 • Στον υπολογισμό των εξοικονομούμενων πόρων από τα “εκκαθαριζόμενα” έργα.
 • Στην συνεργασία και συλλογή στοιχείων – δεικτών από τους φορείς Δικαιούχων ενταγμένων έργων στο ΠΔΕ τα οποία είναι απαραίτητα για την καταχώρηση τους στο ΠΣ ΕΠΑ.
 • Στην καταχώρηση των στοιχείων των έργων που θα παραμείνουν στο ΠΔΕ και μετέπειτα στο ΠΠΑ στο ΠΣ ΕΠΑ ή και στο υπό διαμόρφωση από το ΥΠΑΝΕΠ νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΠΑ 2021-2025.

 

λογοτυπο Π Β Αιγαιου

 

_logo_neκοινωνία της πληροφορίας

Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Το Έργο

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διοίκηση της ΚτΠ Μ.Α.Ε., καθώς και στο Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Προγραμματικών Συμφωνιών μεταξύ της Εταιρείας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό ΠΔΕ)

Αναθέτουσα Αρχή:  Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  36.952,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30.12.2021

 

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υποστήριξης στη Διοίκηση της ΚτΠ ΜΑΕ, καθώς και στο Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, για την παρακολούθηση της υλοποίησης των εν λόγω Δράσεων και συγκεκριμένα: 

 

α) για τις ενέργειες Ωρίμανσης που έχουν αναληφθεί

β) για τις ενέργειες Υλοποίησης που έχουν αναληφθεί 

γ) για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί και τις αιτίες που τις προκαλούν

δ) για τις επικαλύψεις που μπορεί να παρουσιαστούν μεταξύ των επιμέρους Δράσεων, 

ε) για τις συνέργειες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιμέρους Δράσεων που περιλαμβάνονται    σε διαφορετικές Προγραμματικές Συμφωνίες του Υπουργείου, 

στ) για τις συνέργειες και αλληλεπιδράσεις που αφορούν Δράσεις που περιλαμβάνονται σε 

Προγραμματικές Συμφωνίες που έχουν αναληφθεί με τρίτα Υπουργεία ή/και Φορείς,
ζ) για τις πιθανές ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης,

η) για τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό 

 

 

_logo_neκοινωνία της πληροφορίας

 

 

Δημος Αμαρουσίου

Δήμος Αμαρουσίου

Το Έργο

Τίτλος: Διερεύνηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης για τον Δήμο Αμαρουσίου απο το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάκαμψης 2021-2025

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμαρουσίου

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 21.12.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Ειδικός σκοπός της σύμβασης αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διερεύνηση, τον καθορισμό, την χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων, δράσεων και των αναγκαίων παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το κονδύλια της ΕΕ και τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

 

 

Δήμος Αμαρουσίου

 

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

(ΝΟΒ) – Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

Το Έργο

Τίτλος: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του ΝΟΒ

Αναθέτουσα Αρχή: Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  170.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30.07.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η σύμβαση αφορά στην πλήρη ανακαίνιση της πισίνας και τον Η/Μ εγκαταστάσεων, στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της πισίνας και υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Β., στην διερεύνηση δημιουργίας νέων κτιριακών υποδομών για την στέγαση των απαραίτητων βοηθητικών εγκαταστάσεων, τη διερεύνηση κατασκευής νέων κερκίδων και μεταλλικού στεγάστρου. Επιμέρους στόχος της σύμβασης αφορά και η ένταξη του έργου στην πλέον κατάλληλη πηγή/πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

 

511740NOB_logo_greek-300x300

 

Φιλόδημος ΙΙ

Φιλόδημος ΙΙ

Η Optimum Value με πολυετή εμπειρία στο χώρο του Τεχνικού Συμβούλου παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την αποτελεσματική προετοιμασία και επιτυχής συμμετοχή πλήθους Λιμενικών Ταμείων για το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Παρακάτω παρατίθενται μεριά ενδεικτικά παραδείγματα έργων. 

 

 Έργο 1

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  7.000,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 26/11/2019

Αντικείμενο Έργου 

 1. Την τεκμηριωμένη μελέτη για την σκοπιμότητα των μελετητικών αναγκών σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας
 2. Την ειδική έκθεση με τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές δυνατότητες σε κάθε περιοχή αρμοδιότητας που θα αποδειχθεί
 3. Την συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάρτηση των αιτημάτων προς το αρμόδιο υπουργείο
 4. Την συμβουλευτική υποστήριξη σε αναπτυξιακά θέματα στην παράκτια ζώνη αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.
 5. Την συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

Έργο 2

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου–Κιμώλου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  16.000,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 28/11/2019

Αντικείμενο του Έργου

 1. Την τεκμηριωμένη μελέτη για την σκοπιμότητα των μελετητικών αναγκών σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές, αρμοδιότητας του  ΔΛΤ Σίφνου-Κιμώλου.
 2. Την ειδική έκθεση με τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές δυνατότητες.
 3. Την συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάρτηση των αιτημάτων.
 4. Την συμβουλευτική υποστήριξη σε αναπτυξιακά θέματα στην παράκτια ζώνη αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.
 5. Την συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την χρηματοδότηση του Προγράμματος.

 

Έργο 3

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Αίγινας

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  10.400,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 18.12.2019

Αντικείμενο Έργου

 1. Την τεκμηριωμένη μελέτη για την σκοπιμότητα των μελετητικών αναγκών σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Αίγινας.
 2. Την ειδική έκθεση με τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές δυνατότητες σε κάθε περιοχή αρμοδιότητας που θα αποδειχθεί.
 3. Την συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάρτηση των αιτημάτων προς το αρμόδιο υπουργείο.
 4. Την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού για την αποκατάσταση και την λειτουργική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της παράκτιας ζώνης των Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου.
 5. Την συμβουλευτική υποστήριξη σε αναπτυξιακά θέματα στην παράκτια ζώνη αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.

 

Έργο 4

Τίτλος: Ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσίας Σύνταξης Αίτησης και Τεχν. Δελτίων Ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Επιχορήγηση Μελετών

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ξηρομέρου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  1.209,68€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 19.12.2019

Αντικείμενο Έργου

 1. Την σύνταξη έκθεσης και τεκμηρίωσης των αναγκών για μελέτες που απαιτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών Αστακού και Μύτικα
 2. Την υποβολή εκθέσεως τεκμηρίωσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 3. Την σύνταξη Τεχνικού Δελτίου.
 4. Την σύνταξη όλων των απαιτούμενων προς ανάρτηση στοιχείων και τεκμηριώσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την τελική έγκριση της ένταξης του ΔΛΤ Ξηρομέρου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

Έργο 5

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.): 7.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 31.12.2019

Αντικείμενο Έργου

 1. Την τεκμηριωμένη μελέτη για την σκοπιμότητα των μελετητικών αναγκών σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Ανατολικής Μάνης
 2. Την ειδική έκθεση με τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές δυνατότητες σε κάθε περιοχή αρμοδιότητας που θα αποδειχθεί
 3. Την συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάρτηση των αιτημάτων προς το αρμόδιο υπουργείο
 4. Την συμβουλευτική υποστήριξη σε αναπτυξιακά θέματα στην παράκτια ζώνη αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.
 5. Την συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

Έργο 6

Τίτλος: Τεχνική Υποστήριξη για την Ωρίμανση και Χρηματοδότηση Πράξεων της Πράξης «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο Πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας», «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.683,50€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 12.10.2021

Αντικείμενο Έργου

 1. Στη συμβουλευτική υποστήριξη για τη λήψη των τελικών αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας για τα αναπτυξιακά έργα που θα περιληφθούν στις μελέτες ωρίμανσης των απαιτούμενων έργων.
 2. ΣτησυμβουλευτικήυποστήριξηγιατησύνταξητωνΤευχώνΔημοπράτησηςτωναναγκαίωνμελετών.
 3. Στη σύνταξη γνωματεύσεων.
 4. Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς το αρμόδιο Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

 

Έργο 7

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Πράξη «Αναβάθμιση Υποδομών των Λιμένων Αστακού και Μύτικα»

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  24.900,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 25.10.2021

Αντικείμενο Έργου

 1. Προετοιμασία εγγράφων για την υποστήριξη του φορέα του έργου
 2. Συγκέντρωση δικαιολογητικών και συμπληρωματικών εγγράφων για υποβολή αναφορών
 3. Συνδρομή στην ωρίμανση του έργου
 4. Έλεγχος δαπανών παραδοτέων για την αξιολόγηση της πορείας του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
 5. Υποστήριξη στη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης/διαγωνισμών

 

Έργο 8

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο Πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  25.000,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 29.11.2021

Αντικείμενο Έργου

 1. Αρχική έκθεση με αναγκαία θέματα συντονισμού στη σειρά εκτέλεσης των μελετών και των εργασιών.
 2. Έντυπο υλικό παρουσίασης του συνολικού και συντονιστικού έργου.
 3. Σύνταξη σχεδίων τευχών δημοπράτησης των αναγκαίων οριστικών μελετών.
 4. Δεύτερη έκθεση η οποία θα αφορά την εξέλιξη του προγράμματος μελετών.
 5. Έντυπο υλικό παρουσίασης της εξέλιξης του έργου στο Δ.Λ.Τ. Σκάλας Ωρωπού.

 

Έργο 9

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο Πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  15.600,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 09.12.2021

Αντικείμενο Έργου

 1. Στη συμβουλευτική υποστήριξη για τη λήψη των τελικών αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου για τα αναπτυξιακά έργα που θα περιληφθούν στις μελέτες ωρίμανσης των απαιτούμενων έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο εγκεκριμένο πλαίσιο του αιτήματος και όπως πιθανόν να αναδιαμορφωθούν ή να εξειδικευθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης.
 2. ΣτησυμβουλευτικήυποστήριξηγιατησύνταξητωνΤευχώνΔημοπράτησηςτωναναγκαίωνμελετών.
 3. Στη σύνταξη γνωματεύσεων.
 4. Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς το αρμόδιο Λιμενικό Ταμείο Πύργου σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 5. Στη συμβουλευτική υποστήριξη χωροταξίας και διαδικασιών ISPS / ΣΕΝΓΚΕΝ

 

Έργο 10

Τίτλος: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» της Πράξης «Αναβάθμιση των Λιμενικών Υποδομών των Νήσων Κω, Νισύρου και Αστυπάλαιας»

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  53.073,57€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30.12.2021

Αντικείμενο Έργου

 1. Συμβουλευτική υποστήριξη στον έλεγχο και στην πληρότητα των οριστικών μελετών των λιμενικών υποδομών των νήσων Κώ, Νισύρου και Αστυπάλαιας
 2. Συντονιστική υποστήριξη των έργων.
 3. Εφαρμογή των τροποποιήσεων που θα προκύψουν και την διευθέτηση με την αναθέτουσα αρχή,
 4. Παρακολούθησή και την διασφάλιση της ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας.
 5. Εκπροσώπηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο αρμόδιο Υπουργείο για την άρση και την επίλυση των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν.

 

 

Φιλόδημος ΙΙ

 

 

 

cropped-SEF-final-logo-RGB

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)

Έργο 1

Τίτλος: Υπηρεσίες Συμβούλου για Μελέτη και Σύνταξη Φακέλου/Πρότασης Χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο 

Αναθέτουσα Αρχή: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) 

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  18.500,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 23.06.2020

Αντικείμενο της Σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για μελέτη και σύνταξη φακέλου/πρότασης Χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο ή άλλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, καθώς και κάθε συνοδευτικής ενέργειας απαραίτητης για την ολοκλήρωση του ως άνω ανατεθέντος έργου. 

 

Έργο 2

Τίτλος: Υποστήριξη Ενταγμένης Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής 

Αναθέτουσα Αρχή: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 07.04.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξη ενταγμένης πράξης χρηματοδότησης στο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για την Προγραμματική Περίοδο 2021 και συνολικού προϋπολογισμού έργου 2,496,089.00€ για την “Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας”. 

 

Έργο 3

Τίτλος: Υπηρεσιών Υποστήριξης Διαγωνιστικών Διαδικασιών 

Αναθέτουσα Αρχή: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  15.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 16.07.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών για την αξιοποίηση της ακτής Δηλαβέρη και ειδικότερα: 

 • Τον σχεδιασμό και δημιουργία του σχεδίου διαγωνισμού (τευχών διακήρυξης και δημοπράτησης).
 • Ανάρτηση και δημοσίευση των διακηρύξεων μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
 • Παρακολούθηση του διαγωνισμού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ήτου κατα την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών (δημιουργία επιτροπών, αποσφράγιση προσφορών, σύνδεση αυτών με το διαγωνισμό και υποστήριξη στην αξιολόγηση δικαιολογητικών , τεχνικών και οικονομικών προσφορών).

 

 

cropped-SEF-final-logo-RGB