Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

Έργο 1

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης σε Θέματα Εκπαίδευσης και Συμμετοχής σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες

Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  1.600,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 28/02/2017

Αντικείμενο 

Η Optimum Value ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα εκπαίδευσης και συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)

Το έργο αφορά:

  • Το Σχεδιασμό και τη Δημιουργία Προσχέδιου Διαγωνισμού με Κριτήριο Κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τιμή
  • Την Ανάρτηση και τη Δημοσίευση των Διακηρύξεων Μέσω Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Την παρακολούθηση του Διαγωνισμού σε όλα τα Στάδια με Φυσική Παρουσία & με την Χρήση Εφαρμογής Απομακρυσμένης Διαχείρισης(Team Viewer)
  • Την εκπαίδευση των στελεχών του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. σε θέματα ηλεκτρονικών διαγωνισμών (πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Ν.4412/2016) και την υποστήριξη στον υπ’αρ. 3/2017 ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

 

Έργο 2

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για την Ανάγκη Επικαιροποίησης του Βusiness Plan του Ο.Λ.Λ. ΑΕ και των τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών Κυματοθραυστών και Προβλητών στον Λιμένα Λαυρίου»

Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  12.900,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 15/02/2022

Αντικείμενο

Συνοπτικά η Optimum Value ανέλαβε τη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για την Ανάγκη Επικαιροποίησης του Βusiness Plan του Ο.Λ.Λ. ΑΕ και των τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών Κυματοθραυστών και Προβλητών στον Λιμένα Λαυρίου».

Πιο συγκεκριμένα η παροχή υπηρεσιών αφορά:

  • Επικαιροποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
  • Επικαιροποίηση Τευχών Δημοπράτησης για τη σύμβαση με αντικείμενο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών Κυματοθραυστών και Προβλητών στον Λιμένα Λαυρίου».
  • Έλεγχος και Πιθανή Επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Προμήθειας και Εγκατάστασης.

 

Έργο 3

Τίτλος: Πιστοποίηση των Αποτελεσμάτων της Μελέτης Κυματικής Διείσδυσης Εντός Λιμενολεκάνης Σκαφών Αναψυχής Λιμένα Λαυρίου

Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  12.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 10/06/2022

Αντικείμενο 

Η Optimum Value συνοπτικά ανέλαβε την Πιστοποίηση των Αποτελεσμάτων της Μελέτης Κυματικής Διείσδυσης Εντός Λιμενολεκάνης Σκαφών Αναψυχής Λιμένα Λαυρίου, στο πλαίσιο της πλήρους διασφάλισης της ασφάλειας και απόδοσης του έργου προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών κυματοθραυστών και προβλητών στον τουριστικό τομέα του Λιμένος Λαυρίου.

 

Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

Leave a comment

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2