Δήμος Πεντέλη

 Έργο 1

Τίτλος: Υπηρεσίες Συμβούλου για την Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πεντέλης

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  14.550,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 14.07.2016

Αντικείμενο Έργου

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η υποβολή σχεδίου ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του λατομείου με δεντροφύτευση, καθώς και την διατήρηση και ανάδειξη του κεντρικού πετρόχτιστου κτιρίου για την δημιουργία ενός υπαίθριου μουσείου που θα εκθέτει εργαλεία και διαδικασίες λατόμησης. Το έργο αφορούσε την υποστήριξη του προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούσαν:

  • Ανασκόπηση και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης.
  • Υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Ανάπλασης.
  • Υποβολή της Πρότασης-Αίτησης του Έργου.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη, Παρακολούθηση των Προτάσεων.
  • Υποστήριξη των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, ώστε να προσδιορίζουν τους στόχους και τις δράσεις.

 

Έργο 2

Τίτλος: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Ανάπλαση και Αξιοποίηση του Παλαιού Λατομείου Ράικου στο Πεντελικό Όρος»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πεντέλης

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  23.127,01€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 17/12/2019

Αντικείμενο του Έργου

Συγκεκριμένα η Optimum Value παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Πεντέλης κατά την υλοποίηση της πράξης «Ανάπλαση και Αξιοποίηση του Παλαιού Λατομείου Ράικου στο Πεντελικό Όρος», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Συγκεκριμένα το αντικείμενο της Optimum Value είναι:

  • Επακριβής προσδιορισμός των απαιτούμενων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών.
  • Εντοπισμός των προϋποθέσεων ώστε να πληρούνται τα στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης.
  • Προετοιμασία σχεδίων δημοπράτησης

 

Δήμος Πεντέλης

Leave a comment

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2