Φιλόδημος ΙΙ

Η Optimum Value με πολυετή εμπειρία στο χώρο του Τεχνικού Συμβούλου παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την αποτελεσματική προετοιμασία και επιτυχής συμμετοχή πλήθους Λιμενικών Ταμείων για το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Παρακάτω παρατίθενται μεριά ενδεικτικά παραδείγματα έργων. 

 

 Έργο 1

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  7.000,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 26/11/2019

Αντικείμενο Έργου 

 1. Την τεκμηριωμένη μελέτη για την σκοπιμότητα των μελετητικών αναγκών σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας
 2. Την ειδική έκθεση με τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές δυνατότητες σε κάθε περιοχή αρμοδιότητας που θα αποδειχθεί
 3. Την συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάρτηση των αιτημάτων προς το αρμόδιο υπουργείο
 4. Την συμβουλευτική υποστήριξη σε αναπτυξιακά θέματα στην παράκτια ζώνη αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.
 5. Την συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

Έργο 2

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου–Κιμώλου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  16.000,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 28/11/2019

Αντικείμενο του Έργου

 1. Την τεκμηριωμένη μελέτη για την σκοπιμότητα των μελετητικών αναγκών σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές, αρμοδιότητας του  ΔΛΤ Σίφνου-Κιμώλου.
 2. Την ειδική έκθεση με τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές δυνατότητες.
 3. Την συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάρτηση των αιτημάτων.
 4. Την συμβουλευτική υποστήριξη σε αναπτυξιακά θέματα στην παράκτια ζώνη αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.
 5. Την συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την χρηματοδότηση του Προγράμματος.

 

Έργο 3

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Αίγινας

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  10.400,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 18.12.2019

Αντικείμενο Έργου

 1. Την τεκμηριωμένη μελέτη για την σκοπιμότητα των μελετητικών αναγκών σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Αίγινας.
 2. Την ειδική έκθεση με τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές δυνατότητες σε κάθε περιοχή αρμοδιότητας που θα αποδειχθεί.
 3. Την συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάρτηση των αιτημάτων προς το αρμόδιο υπουργείο.
 4. Την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού για την αποκατάσταση και την λειτουργική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της παράκτιας ζώνης των Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου.
 5. Την συμβουλευτική υποστήριξη σε αναπτυξιακά θέματα στην παράκτια ζώνη αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.

 

Έργο 4

Τίτλος: Ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσίας Σύνταξης Αίτησης και Τεχν. Δελτίων Ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Επιχορήγηση Μελετών

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ξηρομέρου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  1.209,68€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 19.12.2019

Αντικείμενο Έργου

 1. Την σύνταξη έκθεσης και τεκμηρίωσης των αναγκών για μελέτες που απαιτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών Αστακού και Μύτικα
 2. Την υποβολή εκθέσεως τεκμηρίωσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 3. Την σύνταξη Τεχνικού Δελτίου.
 4. Την σύνταξη όλων των απαιτούμενων προς ανάρτηση στοιχείων και τεκμηριώσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την τελική έγκριση της ένταξης του ΔΛΤ Ξηρομέρου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

Έργο 5

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.): 7.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 31.12.2019

Αντικείμενο Έργου

 1. Την τεκμηριωμένη μελέτη για την σκοπιμότητα των μελετητικών αναγκών σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Ανατολικής Μάνης
 2. Την ειδική έκθεση με τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές δυνατότητες σε κάθε περιοχή αρμοδιότητας που θα αποδειχθεί
 3. Την συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάρτηση των αιτημάτων προς το αρμόδιο υπουργείο
 4. Την συμβουλευτική υποστήριξη σε αναπτυξιακά θέματα στην παράκτια ζώνη αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.
 5. Την συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

 

Έργο 6

Τίτλος: Τεχνική Υποστήριξη για την Ωρίμανση και Χρηματοδότηση Πράξεων της Πράξης «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο Πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας», «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.683,50€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 12.10.2021

Αντικείμενο Έργου

 1. Στη συμβουλευτική υποστήριξη για τη λήψη των τελικών αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας για τα αναπτυξιακά έργα που θα περιληφθούν στις μελέτες ωρίμανσης των απαιτούμενων έργων.
 2. ΣτησυμβουλευτικήυποστήριξηγιατησύνταξητωνΤευχώνΔημοπράτησηςτωναναγκαίωνμελετών.
 3. Στη σύνταξη γνωματεύσεων.
 4. Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς το αρμόδιο Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

 

Έργο 7

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Πράξη «Αναβάθμιση Υποδομών των Λιμένων Αστακού και Μύτικα»

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  24.900,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 25.10.2021

Αντικείμενο Έργου

 1. Προετοιμασία εγγράφων για την υποστήριξη του φορέα του έργου
 2. Συγκέντρωση δικαιολογητικών και συμπληρωματικών εγγράφων για υποβολή αναφορών
 3. Συνδρομή στην ωρίμανση του έργου
 4. Έλεγχος δαπανών παραδοτέων για την αξιολόγηση της πορείας του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
 5. Υποστήριξη στη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης/διαγωνισμών

 

Έργο 8

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο Πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  25.000,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 29.11.2021

Αντικείμενο Έργου

 1. Αρχική έκθεση με αναγκαία θέματα συντονισμού στη σειρά εκτέλεσης των μελετών και των εργασιών.
 2. Έντυπο υλικό παρουσίασης του συνολικού και συντονιστικού έργου.
 3. Σύνταξη σχεδίων τευχών δημοπράτησης των αναγκαίων οριστικών μελετών.
 4. Δεύτερη έκθεση η οποία θα αφορά την εξέλιξη του προγράμματος μελετών.
 5. Έντυπο υλικό παρουσίασης της εξέλιξης του έργου στο Δ.Λ.Τ. Σκάλας Ωρωπού.

 

Έργο 9

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο Πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  15.600,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 09.12.2021

Αντικείμενο Έργου

 1. Στη συμβουλευτική υποστήριξη για τη λήψη των τελικών αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου για τα αναπτυξιακά έργα που θα περιληφθούν στις μελέτες ωρίμανσης των απαιτούμενων έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο εγκεκριμένο πλαίσιο του αιτήματος και όπως πιθανόν να αναδιαμορφωθούν ή να εξειδικευθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης.
 2. ΣτησυμβουλευτικήυποστήριξηγιατησύνταξητωνΤευχώνΔημοπράτησηςτωναναγκαίωνμελετών.
 3. Στη σύνταξη γνωματεύσεων.
 4. Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς το αρμόδιο Λιμενικό Ταμείο Πύργου σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 5. Στη συμβουλευτική υποστήριξη χωροταξίας και διαδικασιών ISPS / ΣΕΝΓΚΕΝ

 

Έργο 10

Τίτλος: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» της Πράξης «Αναβάθμιση των Λιμενικών Υποδομών των Νήσων Κω, Νισύρου και Αστυπάλαιας»

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  53.073,57€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30.12.2021

Αντικείμενο Έργου

 1. Συμβουλευτική υποστήριξη στον έλεγχο και στην πληρότητα των οριστικών μελετών των λιμενικών υποδομών των νήσων Κώ, Νισύρου και Αστυπάλαιας
 2. Συντονιστική υποστήριξη των έργων.
 3. Εφαρμογή των τροποποιήσεων που θα προκύψουν και την διευθέτηση με την αναθέτουσα αρχή,
 4. Παρακολούθησή και την διασφάλιση της ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας.
 5. Εκπροσώπηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο αρμόδιο Υπουργείο για την άρση και την επίλυση των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν.

 

 

Φιλόδημος ΙΙ

 

 

 

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2