Υπουργείο Εξωτερικών

Το Έργο

Τίτλος: Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείου Εξωτερικών

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Εξωτερικών

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): 49.600,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 12/01/2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείου Εξωτερικών» η εταιρεία Optimum Value A.E. ανέλαβε την υποστήριξη στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι:

  • στην επεξεργασία των προτάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών που θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκειμένου να καταρτιστεί το σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.).
  • στη σύνταξη του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΕΞ που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο στοιχεία.
  • στη διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί, με στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα λοιπά Υπουργεία, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, τους εποπτευόμενους φορείς και τους πολίτες.
  • στη σύνοψη των συμπερασμάτων της διαβούλευσης και υποστήριξη στη σύνταξη προτάσεων αναθεώρησης συγκεκριμένων σημείων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης με τη σχετική τεκμηρίωση
  • στη προσαρμογή του ΤΠΑ σε ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Δι.Δ.Ε.Π. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

λογοτυπο υπουργειο

 

 

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2