Δήμος Ρήγα Φεραίου

Έργο 1

Τίτλος: Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρήγα Φεραίου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  9.900,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 27/12/2017

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η Optimum Value ανέλαβε την συμβουλευτική υπηρεσία αξιοποίησης περιουσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου  μέσω την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «Ανακατασκευή ανενεργής αποθήκης (πρώην γεωργικού συνεταιρισμού Στεφανοβικείου), και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της» σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ ή προγράμματα δημόσιων επενδύσεων ΠΔΕ. 

Ειδικότερα το έργο αφορά:

  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση/ υλοποίηση έργων, που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ
  • Καταγραφή της κατάστασης και διερεύνηση – αξιολόγηση της αναπτυξιακής προοπτικής ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου
  • Καταγραφή της κατάστασης και δυνατοτήτων σχεδιασμού και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου
  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στον Δήμο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας

 Έργο 2

Τίτλος: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 

Αναθέτουσα Αρχή: Στεφανοβίκειο, Δ.Ε. Κάρλας Δήμος Ρήγα Φεραίου 

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  31.289,87 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 06.04.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση της πράξης “Ανακατασκευής Ανεργεγής Αποθήκης (Πρώην Συνεταιρισμού Στεφανοβικείου, Δ.Ε. Κάρλας, Δήμου Ρήγα Φεραίου και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου της”. Στόχος είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δήμο για την αποτελεσματική οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου της πράξης. 

Ειδικότερα θα αφορά: 

  1. Υποστηρικτικές Μελέτες
  2. Ανακατασκευή Ανεργεγής Αποθήκης
  3. Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων
  4. Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Παρακολούθηση Έργου
  5. Διαφήμιση – Επικοινωνία Έργου 

 

 

 

 

Δήμος Ρήγα Φεραίου

 

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2