Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Το Έργο

Τίτλος: Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.): 29.838,71 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 08/02/2022

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η εταιρεία Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ανέλαβε την παροχή υποστήριξης στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ομαλή μετάβαση από το ΠΔΕ στο ΠΠΑ, μέσω της αποτύπωσης και αξιολόγησης της κατάστασης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τους δικαιούχους φορείς, της αξιολόγησης της πορείας ωρίμανσης ή και υλοποίησης τους και της πρότασης εκκαθάρισης του ΠΔΕ από έργα που είτε δεν είναι εφικτή η άμεση εκκίνηση της υλοποίησης τους, λόγω χαμηλής ωριμότητας (εκπόνηση μελετών, λήψη απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων), είτε η υλοποίηση τους εξελίσσεται με ιδιαίτερα προβληματικό τρόπο.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανέλαβε να υποστηρίξει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

  • Στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ (βαθμός ωριμότητας και χρονοδιάγραμμα των υπό δημοπράτηση έργων, πορεία υλοποίησης των συμβασιοποιημένων έργων).
  • Στην αξιολόγηση των ενταγμένων έργων στο ΠΔΕ σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση τους, αλλά και την συνάφεια με τις προτεραιότητάς του ΠΠΑ Βορείου Αιγαίου.
  • Την Ιεράρχηση και κατάταξη των ενταγμένων έργων σε έργα χαμηλής ωριμότητας και την υποστήριξη της Διεύθυνσης στις διαδικασίες «εκκαθάρισής» τους.
  • Στον υπολογισμό των εξοικονομούμενων πόρων από τα “εκκαθαριζόμενα” έργα.
  • Στην συνεργασία και συλλογή στοιχείων – δεικτών από τους φορείς Δικαιούχων ενταγμένων έργων στο ΠΔΕ τα οποία είναι απαραίτητα για την καταχώρηση τους στο ΠΣ ΕΠΑ.
  • Στην καταχώρηση των στοιχείων των έργων που θα παραμείνουν στο ΠΔΕ και μετέπειτα στο ΠΠΑ στο ΠΣ ΕΠΑ ή και στο υπό διαμόρφωση από το ΥΠΑΝΕΠ νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΠΑ 2021-2025.

 

λογοτυπο Π Β Αιγαιου

 

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2