Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Το Έργο

Τίτλος: Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων-Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.): 24.614,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 18/12/2020

 

Το Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

Η Σύμβαση αφορά τις «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης  του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities με Εξοικονόμηση Ενέργειας», για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Τα παραδοτέα του έργου αφορούν:

  • Επικαιροποίηση βάσης δεδομένων με βάση την καταγραφή δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης και των ενεργειακών και οικονομικών στοιχείων κατανάλωσης της τελευταίας τριετίας
  • Υλοποίησης Ειδικού Εργαλείου – Χρηματοδοτικού Μοντέλου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Σ.Ε.Α. & Έκθεση παρουσίασης και εφαρμογής έξυπνων λύσεων στο πλαίσιο των προδιαγραφών του «Smart Cities».

 

H Σημασία της Αξιοποίησης 

Το θέμα του οδοφωτισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι Ρέντη διότι είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς κατανάλωσης ενέργειας και δημιουργεί σημαντικά λειτουργικά κόστη. Έχοντας ως στρατηγικό στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας πραγματοποιείται μία σημαντική προσπάθεια με την αντικατάσταση των παλαιότερης τεχνολογίας λαμπτήρων φωτισμού των δρόμων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο περιορισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας και από τη μία μεριά υπάρχει σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ από την άλλη μειώνονται κατά πολύ τα λειτουργικά κόστη του Δήμου.

Μία πόλη είναι «έξυπνη» όταν οι κοινωνικές επενδύσεις, οι υποδομές και η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορίας οδηγούν, μέσα από συμμετοχική δράση και κατάλληλη διαχείριση, σε βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη του τρίπτυχου κοινωνία – περιβάλλον – οικονομία.

Νικαι Ρεντης