Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το Έργο

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.800,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 22.02.2021

 

Αντικείμενο της Σύμβασης

Με τη σύμβαση αφορά την παρακολούθηση, το συντονισμό, τον προγραμματισμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση υλοποίησης πράξεων, τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και συγχρηματοδοτούμενους πόρους, τις διαδικασίες ωρίμανσης τεχνικών έργων, τις διαδικασίες δημιουργίας αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων, συμμετέχοντας σε ομάδες έργων σύμφωνα με τα έργα και προγράμματα που υλοποιεί η Εταιρεία. 

Ειδικότερος στόχος αφορά την υλοποίηση της πράξης αποκατάστασης του αλιευτικού καταφυγίου της Μαραθόπολης, μέσω της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για την εκπόνηση εκθέσεων ενημέρωσης για την εξέλιξη του έργου. 

ppel-logo-2020

 

 

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2