Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)

Έργο 1

Τίτλος: Υπηρεσίες Συμβούλου για Μελέτη και Σύνταξη Φακέλου/Πρότασης Χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο 

Αναθέτουσα Αρχή: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) 

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  18.500,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 23.06.2020

Αντικείμενο της Σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για μελέτη και σύνταξη φακέλου/πρότασης Χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο ή άλλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, καθώς και κάθε συνοδευτικής ενέργειας απαραίτητης για την ολοκλήρωση του ως άνω ανατεθέντος έργου. 

 

Έργο 2

Τίτλος: Υποστήριξη Ενταγμένης Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής 

Αναθέτουσα Αρχή: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 07.04.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξη ενταγμένης πράξης χρηματοδότησης στο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για την Προγραμματική Περίοδο 2021 και συνολικού προϋπολογισμού έργου 2,496,089.00€ για την “Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας”. 

 

Έργο 3

Τίτλος: Υπηρεσιών Υποστήριξης Διαγωνιστικών Διαδικασιών 

Αναθέτουσα Αρχή: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  15.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 16.07.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών για την αξιοποίηση της ακτής Δηλαβέρη και ειδικότερα: 

  • Τον σχεδιασμό και δημιουργία του σχεδίου διαγωνισμού (τευχών διακήρυξης και δημοπράτησης).
  • Ανάρτηση και δημοσίευση των διακηρύξεων μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  • Παρακολούθηση του διαγωνισμού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ήτου κατα την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών (δημιουργία επιτροπών, αποσφράγιση προσφορών, σύνδεση αυτών με το διαγωνισμό και υποστήριξη στην αξιολόγηση δικαιολογητικών , τεχνικών και οικονομικών προσφορών).

 

 

cropped-SEF-final-logo-RGB

 

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2