Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Το Έργο

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διοίκηση της ΚτΠ Μ.Α.Ε., καθώς και στο Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Προγραμματικών Συμφωνιών μεταξύ της Εταιρείας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό ΠΔΕ)

Αναθέτουσα Αρχή:  Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  36.952,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30.12.2021

 

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υποστήριξης στη Διοίκηση της ΚτΠ ΜΑΕ, καθώς και στο Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, για την παρακολούθηση της υλοποίησης των εν λόγω Δράσεων και συγκεκριμένα: 

 

α) για τις ενέργειες Ωρίμανσης που έχουν αναληφθεί

β) για τις ενέργειες Υλοποίησης που έχουν αναληφθεί 

γ) για τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί και τις αιτίες που τις προκαλούν

δ) για τις επικαλύψεις που μπορεί να παρουσιαστούν μεταξύ των επιμέρους Δράσεων, 

ε) για τις συνέργειες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιμέρους Δράσεων που περιλαμβάνονται    σε διαφορετικές Προγραμματικές Συμφωνίες του Υπουργείου, 

στ) για τις συνέργειες και αλληλεπιδράσεις που αφορούν Δράσεις που περιλαμβάνονται σε 

Προγραμματικές Συμφωνίες που έχουν αναληφθεί με τρίτα Υπουργεία ή/και Φορείς,
ζ) για τις πιθανές ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης,

η) για τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό 

 

 

_logo_neκοινωνία της πληροφορίας