Δήμος Αμαρουσίου

Το Έργο

Τίτλος: Διερεύνηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης για τον Δήμο Αμαρουσίου απο το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάκαμψης 2021-2025

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμαρουσίου

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 21.12.2021

Αντικείμενο της Σύμβασης

Ειδικός σκοπός της σύμβασης αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διερεύνηση, τον καθορισμό, την χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων, δράσεων και των αναγκαίων παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το κονδύλια της ΕΕ και τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

 

 

Δήμος Αμαρουσίου

 

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2