Δήμος Αίγινας

Έργο 1

Τίτλος: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» της Πράξης «Μελέτες Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών Νήσου Αγκιστρίου»

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Αίγινας

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  23.240,20€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 08/02/2022

 

Αντικείμενο

Συνοπτικά η Optimum Value ανέλαβε τη παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης «Μελέτες Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών Νήσου Αγκιστρίου» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Το κύριο αντικείμενο του έργου, εκτός των τευχών δημοπράτησης, αφορά στον έλεγχο και τον συντονισμό της πράξης, τον χρονικό και λειτουργικό συντονισμό των μελετών, την εφαρμογή των τροποποιήσεων που θα προκύψουν καθώς και τη διευθέτηση τους με την αναθέτουσα αρχή.

 

Έργο 2

Τίτλος: Εκπόνηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών της Νήσου Αίγινας, αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Αίγινας

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  27.196,90€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 08/02/2022

 

Αντικείμενο

Συνοπτικά η Optimum Value ανέλαβε τη παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών της Νήσου Αίγινας, αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Το κύριο αντικείμενο του έργου, εκτός των τευχών δημοπράτησης, αφορά στον έλεγχο και τον συντονισμό της πράξης, τον χρονικό και λειτουργικό συντονισμό των μελετών, την εφαρμογή των τροποποιήσεων που θα προκύψουν καθώς και τη διευθέτηση τους με την αναθέτουσα αρχή.

 

 

Δήμος Αίγινας

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2