Δήμος Μαραθώνα

Το Έργο

Τίτλος: Παροχή Συμβούλου για Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μαραθώνα

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  14.800,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 12.12.2017

 

Αντικείμενο της Σύμβασης

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος, με παράλληλο στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας υποστηρίζοντας την ομάδα και υπηρεσίες του δήμου, τόσο επιτόπια όσο και απομακρυσμένη. 

Ειδικότερα: 

  1. Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 
  2. Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου
  3. Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
  4. Ανάπτυξη Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
  5. Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

Δήμος Μαραθώνα