Δήμος Μαραθώνα

Έργο 1

Τίτλος: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μαραθώνος

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  7.900,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 15/11/2016

Αντικείμενο Έργου

Η  Optimum Value παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη δράσεων που θα ενταχθούν στο πλαίσιο ΣΕΣ/ΕΣΠΑ 2014 – 2020 του Δήμου Μαραθώνος.

Συγκεκριμένα, η Optimum Value ΑΕ ανέλαβε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Αποτίμηση των πράξεων που έχουν υλοποιηθεί ή έχουν ενταχθεί και δεν υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007 – 2014 και υποβολή προτάσεων επίλυσης κωλυμάτων.
 • Συλλογή, ταξινόμηση, τυποποίηση των αναγκών και των δυνατοτήτων του Δήμου για την υλοποίηση των απαραιτήτων πράξεων στο ΣΕΣ/ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Δημιουργία τεύχους: Στρατηγική «Έξυπνης Πόλης και Ψηφιακού Δήμου».
 • Προϋποθέσεις και ενέργειες για την ωρίμανση / προετοιμασία νέων πράξεων / δράσεων του Δήμου Μαραθώνα και τεκμηρίωση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης και κωδικοποίηση μελλοντικών προσκλήσεων.
 • Μηχανισμός πληροφόρησης για μελλοντικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης με ηλεκτρονική αλληλογραφία, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών εκπόνησης, συγγραφής, τεκμηρίωσης τεχνικών δελτίων προτεινόμενων πράξεων (ΤΔΠΠ) και τευχών δημοπράτησης στις ανάλογες προσκλήσεις του ΣΕΣ/ΕΣΠΑ για όσες προσκλήσεις εκδοθούν από τους αρμόδιους φορείς κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Έργο 2

Τίτλος: Παροχή Συμβούλου για Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μαραθώνα

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  14.800,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 12.12.2017

Αντικείμενο του Έργου

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος, με παράλληλο στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας υποστηρίζοντας την ομάδα και υπηρεσίες του δήμου, τόσο επιτόπια όσο και απομακρυσμένη. 

Ειδικότερα: 

 1. Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 
 2. Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου
 3. Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 4. Ανάπτυξη Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
 5. Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

Δήμος Μαραθώνα

 

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2