Λιμένας Αθηνιού Σαντορίνη

Το Έργο

Τίτλος: Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Και Προτάσεις Για Τον Λιμένα Αθηνιού

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  10.000,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30.06.2017

Αντικείμενο του Έργου

Η Optimum Value ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργίας του.

Ειδικότερα το έργο αφορά:

  • Την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία του λιμένα.
  • Αιτιολογημένη αναφορά στα προβλήματα που δημιουργούνται και πως αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία του λιμένα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.
  • Καταγραφή των τρόπων αντιμετώπισης των στοιχειοθετημένων προβλημάτων, μέσα από εφικτές τεχνολογικά προτάσεις.

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας2

 

Leave a comment

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2