Οδοφωτισμός στον Ωρωπό

Το Έργο

Τίτλος: Υπηρεσίες Ανάπτυξης Και Δημιουργίας Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Για Την Αναβάθμιση Του Δημοτικού Οδοφωτισμού  Του Δήμου Ωρωπού

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ωρωπού

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  19.740,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 24.11.2017

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η Optimum Value ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου για την αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού.

Ειδικότερα το έργο αφορά:

  • Την εξυγίανση του δικτύου οδοφωτισμού μέσω της διερεύνησης εναλλακτικών προτάσεων χρηματοδότησης
  • Την αποτύπωση των προδιαγραφών για τη μετάβαση στο πρότυπο της Έξυπνης Πόλης – Smart City.
  • Δημιουργία χρηματοδοτικό μοντέλου το οποίο θα εμπεριέχει:
  • Αξιολόγηση οφέλους
  • Τεχνική αξιολόγηση δεδομένων
  • Οικονομική ανάλυση και παραδοχές
  • Κόστος Εγκατάστασης
  • Έξοδα και Κόστη Συντήρησης
  • Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Σύνταξη τευχών για προδιαγραφές μετάβασης σε «Smart City»

 

Δήμος Ωρωπού

Leave a comment