Τράπεζα Πειραιώς

εικόνα περραιως

Επενδυτική Χ/Ο Συμβουλευτική στο πλαίσιο συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ανέθεσε στην Optimum Value, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικού και επενδυτικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, η Optimum Value ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού-επενδυτικού συμβούλου σε πελάτες της Τράπεζας ή τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν ως δυνητικοί δικαιούχοι ενισχύσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τους δυνητικούς δικαιούχους σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρότητα της επενδυτικής πρότασης, τη συμπλήρωση του φακέλου και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

 

Leave a comment

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα