Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου

Έργο 1

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Οικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικής Συμβουλευτικής

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Α.Ε.

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  9.946,99€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 1/7/2016

Αντικείμενο Έργου 

Η Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΔΕΑΑΠ Α.Ε.» ανέθεσε στην Optimum Value, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής συμβουλευτικής.

Συγκεκριμένα η Optimum Value AE ανέλαβε να υποστηρίξει στις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Έκθεση αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης που θα περιλαμβάνει και τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων.
  • Μοντέλο βιωσιμότητας για τις λειτουργίες της επιχείρησης, προκειμένου να διερευνηθεί η οικονομική ευρωστία του φορέα.
  • Ανάλυση χρηματοροών και των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών δεικτών.
  • Μέριμνα για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και διατύπωση υποδείξεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

 

Έργο 2

Τίτλος: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιριακών Υποδομών

Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ “Φίλιππος Καβουνίδης”

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  9.600,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 14/03/2017

Αντικείμενο Έργου

Ως αντικείμενο ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών οικονομικού συμβούλου και, πιο συγκεκριμένα μια σειρά ελέγχων και οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, με σκοπό την ανταποδοτική χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Νομικού Προσώπου.

Συγκεκριμένα το έργο περιελάβανε:

  • Ενεργειακή καταγραφή και αξιολόγηση.
  • Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.
  • Ανάλυση ανταποδοτικότητας, χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση S
  • Έρευνα αγοράς και εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης.

 

ΝΠΔΔ Φιλιποσ Καβουνιδης _ραφηνα

 

Leave a comment

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2