Υδατοδρόμιο Μεσολογγίου

seaplane

Το νέο Υδατοδρόμιο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στις 29/12/2016 με την υπ’ αριθμ.90/2016 απόφαση Προέδρου, ανέθεσε απευθείας στην Optimum Value, την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη χωροθέτηση και αδειοδότηση Υδατοδρομίου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλαβε να υποστηρίξει  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στις παρακάτω υπηρεσίες σε τρεις διακριτές φάσεις.

Η πρώτη φάση, περιλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικού φακέλου και την υποβολή της αίτησης και πραγματεύεται αναλυτικότερα:

  • Συγκέντρωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών και Φορολογικών Αρχών
  • Χάρτες της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως Υδατοδρόμιο ο αιτών
  • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος και κατάρτιση Χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), που θα αποτυπώνουν τον κύριο και τους εναλλακτικούς διαδρόμους
  • Συγκέντρωση εγγράφων παραχώρησης του χώρου από το Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης, πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων που προβλέπονται για Νομικά πρόσωπα
  • Σε περιοχές όπου υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (ΧΖΛ) πραγματοποιείται απεικόνιση των υπηρεσιών και των δομών
  • Εγχειρίδια Λειτουργίας, Ασφάλειας, καθώς και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Υδατοδρομίου
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Υδατοδρομίου
  • Δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, με αντικείμενο την εκμετάλλευση Υδατοδρομίου και νομιμοποίηση εκπροσώπου

Η δεύτερη φάση, περιλαμβάνει τον ακριβή καθορισμό των απαιτήσεων σε εξοπλισμό λειτουργίας και ασφάλειας, με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο και στα εγχειρίδια Λειτουργίας, Ασφάλειας, καθώς και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Η τρίτη φάση, στην οποία υλοποιείται η αδειοδότηση του Υδατοδρομίου, αναφέρεται η υποβολή Φακέλου στην αρμόδια διεύθυνση, η αξιολόγηση των δεδομένων και η επιθεώρηση-επιτόπιος έλεγχος.

Leave a comment