Δήμος Μεσολογγίου

Το Έργο

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Χωροθέτηση και Αδειοδότηση Υδατοδρομίου

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  4.024,20€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 29.12.2016

Αντικείμενο του Έργου

Συγκεκριμένα, η Optimum Value AE  ανέλαβε να υποστηρίξει  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου στις παρακάτω υπηρεσίες σε τρεις διακριτές φάσεις.

Η πρώτη φάση, περιλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικού φακέλου και την υποβολή της αίτησης.

 

  • Συγκέντρωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και φορολογικών αρχών
  • Αποτύπωση της υδάτινης επιφάνειας σε χάρτες της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας, να αποτυπώθηκε ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί θα χρησιμοποιηθεί ως υδατοδρόμιο.
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και κατάρτιση χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), που θα αποτυπώνουν τον κύριο και τους εναλλακτικούς διαδρόμους
  • Συγκέντρωση εγγράφων παραχώρησης του χώρου από το Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης, πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων που προβλέπονται για νομικά πρόσωπα
  • Απεικόνιση των υπηρεσιών και των δομών σε περιοχές όπου υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (ΧΖΛ).
  • Συγγραφή εγχειριδίων λειτουργίας, ασφάλειας, καθώς και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης υδατοδρομίου
  • Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) υδατοδρομίου
  • Δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, με αντικείμενο την εκμετάλλευση υδατοδρομίου και νομιμοποίηση εκπροσώπο

 

Η δεύτερη φάση, περιλαμβάνει τον ακριβή καθορισμό των απαιτήσεων σε εξοπλισμό λειτουργίας και ασφάλειας, με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο και στα εγχειρίδια Λειτουργίας, Ασφάλειας, καθώς και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Η τρίτη φάση, στην οποία υλοποιείται η αδειοδότηση του Υδατοδρομίου, αναφέρεται η υποβολή Φακέλου στην αρμόδια διεύθυνση, η αξιολόγηση των δεδομένων και η επιθεώρηση-επιτόπιος έλεγχος.

 

 

Δήμος Μεσολογγίου

Leave a comment

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2