Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

limani_full

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης προς Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.) στις 28/2/2017, ανέθεσε στην Optimum Value την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα εκπαίδευσης και συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, η Optimum Value ανέλαβε την εκπαίδευση των στελεχών του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. σε θέματα ηλεκτρονικών διαγωνισμών (πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Ν.4412/2016) και την υποστήριξη στον υπ’αρ. 3/2017 ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Leave a comment