Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

Το Έργο

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης σε Θέματα Εκπαίδευσης και Συμμετοχής σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες

Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Ανάδοχος: Optimum Value A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  1.600,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 28/02/2017

Αντικείμενο του Έργου

Η Optimum Value ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα εκπαίδευσης και συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)

Το έργο αφορά:

  • Το Σχεδιασμό και τη Δημιουργία Προσχέδιου Διαγωνισμού με Κριτήριο Κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τιμή
  • Την Ανάρτηση και τη Δημοσίευση των Διακηρύξεων Μέσω Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Την παρακολούθηση του Διαγωνισμού σε όλα τα Στάδια με Φυσική Παρουσία & με την Χρήση Εφαρμογής Απομακρυσμένης Διαχείρισης(Team Viewer)
  • Την εκπαίδευση των στελεχών του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. σε θέματα ηλεκτρονικών διαγωνισμών (πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Ν.4412/2016) και την υποστήριξη στον υπ’αρ. 3/2017 ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

 

Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

Leave a comment