Δήμος Ηρακλείου

Το Έργο

Τίτλος: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πιστοποίησης-Έκδοση Διαχειριστικής Επάρκειας

Αναθέτουσα Αρχή: Κατασκευαστική Εμπορική Εταιρεία Δήμου Ηρακλείου Αττικής (ΚΕΑΕΔΗΑ)

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  5.000,00 €

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 26/5/2016

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η Optimum Value έχει αναλάβει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συντήρηση και την έκδοση διαχειριστικής επάρκειας του οργανισμού συστημάτων ποιότητας ISO 9001: 2015 και ΕΛΟΤ 1429.

Συγκεκριμένα η Optimum Value ανέλαβε να υποστηρίξει την επιχείρηση στις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Διενέργεια εβδομαδιαίων εσωτερικών επιθεωρήσεων των συστημάτων διαχείρισης.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο πιθανες απαιτούμενες αναπροσαρμογές των διαδικασιών του συστήματος.
  • Εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης για τη βελτίωση της απόδοσης των Συστημάτων Διαχείρισης.

Δήμος Ηρακλείου Αττικης

 

 

Leave a comment

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2