Δήμος Άνδρου

Υποστήριξη δράσεων του Δήμου Άνδρου με χρόνο έναρξης το 2016 και 2017 αντίστοιχα. 

 

Έργο 1

Τίτλος: Διμερείς Σχέσεις του Δήμου Άνδρου για Θέματα ΑΠΕ Στο Πλαίσιο Της Πράξης: «Επιδεικτικές Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Στο Νησί Της  Άνδρου»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Άνδρου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  8.709,68€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 26/10/2017

Αντικείμενο του Έργου 

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (eea grants).

Ειδικότερα το έργο αφορά:

 • Συλλογή ενεργειακών και οικονομικών δεδομένων.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικού ταξιδιού στο ερευνητικό κέντρο CGER-Νορβηγία, με σκοπό την παρουσίαση των παρεμβάσεων ΑΠΕ στην Άνδρο.
 • Οργάνωση δύο εκδηλώσεων με συμμετοχή ερευνητών και επαγγελματιών για την προώθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.
 • Ανάλυση για την εφαρμογή επιπλέον δράσεων ΑΠΕ με σκοπό τη μετατροπή του Δήμου σε Δήμο με μηδενικό ισοζύγιο ρύπων.

 

 

 Έργο 2

Τίτλος: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πιστοποίησης-Έκδοση Διαχειριστικής Επάρκειας

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Άνδρου

Συμβατικό Ποσό (Χωρίς Φ.Π.Α.):  12.000,00€

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 23/12/2016

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η Optimum Value ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς και την συντήρηση συστήματος ποιότητας ISO 9001: 2015 και την έκδοση διαχειριστικής επάρκειας του οργανισμού.

Συγκεκριμένα:

 • Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων στους τομείς περιβάλλον και ποιότητα ζωής, κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός τουρισμός, τοπική οικονομία και απασχόληση.
 • Περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και των κρίσιμων ζητημάτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του με βάση τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
 • Υποστήριξη στη διαμόρφωση του οράματος και των διοικητικών οργάνων του Δήμου
 • Καθορισμό στρατηγικών στόχων και δράσεων αναφορικά με
 • την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής
 • την ικανοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών του Δήμου
 • την αναβάθμιση των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
 • την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου
 • Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση όλων των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος
 • Σχεδιασμό Αναπτυξιακού προγραμματισμού υλοποίησης των δράσεων πρώτης προτεραιότητας ο οποίος περιλαμβάνει τον άξονα και το μέτρο στο οποίο εντάσσεται η δράση, οι στόχοι του μέτρου και οι δαπάνες υλοποίησης
 • Οικονομικό προγραμματισμό στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των ΝΠΔΔ ανά πηγή χρηματοδότησης, η εκτίμηση λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών και δράσεων του προγράμματος και η κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο.

 

Δήμος Άνδρου

 

 

Leave a comment

Δημοσιότητα (φωτογραφια) 2