Δήμος Μαραθώνας

infograph circle

Παροχή τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη δράσεων που θα ενταχθούν στο πλαίσιο ΣΕΣ/ΕΣΠΑ 2014 – 2020 του Δήμου Μαραθώνα.

Ο Δήμος Μαραθώνα με την υπ’ αριθμ. 1888/21-10-16 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, ανέθεσε στην  Optimum Value, μετά από αξιολόγηση   προσφορών, την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη δράσεων που θα ενταχθούν στο πλαίσιο ΣΕΣ/ΕΣΠΑ 2014 – 2020 του Δήμου.

Συγκεκριμένα η εταιρεία ανέλαβε να παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Αποτίμηση των πράξεων που έχουν υλοποιηθεί ή έχουν ενταχθεί και δεν υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007 – 2014 και υποβολή προτάσεων επίλυσης κωλυμάτων.
  2. Συλλογή, ταξινόμηση, τυποποίηση των αναγκών και των δυνατοτήτων του Δήμου για την υλοποίηση των απαραιτήτων πράξεων στο ΣΕΣ/ΕΣΠΑ 2014-2020.
  3. Καταγραφή των υφιστάμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης του Δήμου, με βάση την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και της Εγκυκλίου ΕΥΣΣΑ/32030/798/20-3-15 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που θα συμβάλει στην ωρίμανση των νέων πράξεων.
  4. Δημιουργία τεύχους: Στρατηγική «Έξυπνης Πόλης και Ψηφιακού Δήμου».
  5. Προϋποθέσεις και ενέργειες για την ωρίμανση / προετοιμασία νέων πράξεων / δράσεων του Δήμου Μαραθώνα και τεκμηρίωση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης και κωδικοποίηση μελλοντικών προσκλήσεων.
  6. Μηχανισμός πληροφόρησης για μελλοντικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης με ηλεκτρονική αλληλογραφία, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
  7. Υποστήριξη των διαδικασιών εκπόνησης, συγγραφής, τεκμηρίωσης τεχνικών δελτίων προτεινόμενων πράξεων (ΤΔΠΠ) και τευχών δημοπράτησης στις ανάλογες προσκλήσεις του ΣΕΣ/ΕΣΠΑ για όσες προσκλήσεις εκδοθούν από τους αρμόδιους φορείς κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Η ισχύς της σύμβασης έχε διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Η εταιρεία ανταποκρινόμενη στο έργο που  έχει συγκροτήσει την ομάδα εργασίας και από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου ξεκινά η συνεργασία για την απόδοση του έργου.

Leave a comment