Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας

Η Optimum Value A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο των συμβούλων επιχειρήσεων από το 2007. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο πιστοποίησης συστημάτων, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάπτυξης, σχεδιασμού και συντήρησης Συστημάτων Ποιότητας, για κάθε είδους επιχείρηση και οργανισμό, σε συνεργασία με διεθνώς πιστοποιημένους φορείς.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ευρύ πελατολόγιο τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα, κεφαλαιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία ετών και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των πελατών της.

Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της,  η Optimum Value αναλαμβάνει με συνέπεια και αξιοπιστία την υλοποίηση όλων των διαδικασιών που αφορούν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη συνεχή υποστήριξη των συστημάτων ποιότητας τους, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των εκάστοτε προτύπων, όπως:

 • ISO 9001:2015 – Διαχείριση Ποιότητας
 • ISO 14001:2015 – Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • ISO 45001:2015 (πρώην OHSAS 18001) – Υγεία &Ασφάλεια στην εργασία
 • ISO 27001:2013 – Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • ISO/IEC 20000-1:2018: Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής
 • ISO 39001:2012 – Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας
 • ISO 50001:2011 – Διαχείριση Ενέργειας
 • ISO 22301:2019 – Κοινωνικής Ασφάλισης & Διαχείρισης συνέχειας των επιχειρήσεων
 • ISO 37001:2016 – Διαχείριση κατά της Διαφθοράς
 • ISO 18788:2015 – Διαχείριση για Υπηρεσίες Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • ΕΛΟΤ 1435 – Διαχείριση έργων επικοινωνίας
 • ISO 26000:2010 – Διαχείριση Κοινωνικής Ευθύνης
 • S&W – Υγεία & Ασφάλεια των καταναλωτών από Covid-19

Μέχρι σήμερα, χάρη στη συμβουλευτική μας υποστήριξη, έχουν επιτυχώς πιστοποιηθεί δεκάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες δεν εξαντλούνται στη λήψη του σχετικού πιστοποιητικού, αλλά στοχεύουν στην ενίσχυση της  πελατοκεντρικής κουλτούρας κάθε οργανισμού και  την παγίωση των μηχανισμών που ενθαρρύνουν την οργάνωση και τον έλεγχο, στοιχεία απαραίτητα για την μακροχρόνια επιβίωση και ανάπτυξή του.

Το πελατολόγιο της Optimum Value, όσον αφορά στις υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

*ενδεικτικά*

 1. Οργανισμούς/φορείς του Δημοσίου και εκτεταμένου Δημοσίου τομέα
 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων
 • Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας
 • Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού
 • Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας
 • Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σίφνου
 • Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω
 • Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σπετσών
 • Δήμος Σάμης
 • Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
 • Κατασκευαστική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Ηρακλείου Αττικής ΑΕ ΟΤΑ

     2. Ιδιώτες και επιχειρήσεις

 • Mega Group Security Α.Ε.
 • DPG Digital Media Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
 • Salfo και Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι διαχείρισης και τεχνικών έργων
 • Salfo και Συνεργάτες Μελετητική Α.Ε.
 • Guardian Telematics Α.Ε.
 • Software Insurance Solutions – Λύσεις Λογισμικού Ασφαλιστικών Εταιριών Μονοπρόσωπη
 • Οικοδομική Μυκόνου Α.Ε.

Διαδικασία ανάπτυξης-μεθοδολογία υλοποίησης

Οι υπηρεσίες της Optimum Value, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής υποστήριξης των διαδικασιών πιστοποίησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της εταιρείας και προτάσεις βελτίωσης, με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων του εκάστοτε προτύπου.
 • Αξιολόγηση επιχειρηματικών κινδύνων και ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση τους.
 • Καθορισμό της στρατηγικής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της εταιρίας σας (γενικό και αναλυτικό μεθοδολογικό σχεδιασμό, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου)
 • Συλλογή και έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων προς επεξεργασία.
 • Εκπόνηση του Εγχειριδίου Ποιότητας, των Διαδικασιών και των Εντύπων
 • Δημιουργία αρχείων και συγκέντρωση προτύπων, προδιαγραφών, νομικών διατάξεων και βιβλιογραφικών αναφορών.
 • Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού στις βασικές έννοιες του/των Προτύπου/-ων και το Σύνολο των Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Υποβολή αιτήσεως προς το Φορέα Πιστοποίησης και συμβουλευτική υποστήριξη από το σύμβουλο, μέχρι τη λήψη του Πιστοποιητικού.
 • Υποστήριξη κατά την επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από το Φορέα Πιστοποίησης

 

Ο ρόλος της Optimum Value

ΙSO-Διαδικασία Πιστοποίησης

*Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξιδικευμένο τμήμα της εταιρείας, για να σας κατευθύνει ανάλογα με τις ανάγκες σας.