Ταμείο Ανάκαμψης: Μηχανικός Ανάκαμψής και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0 (Next Generation EU) 

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί τον πυρήνα του NextGenerationEU, ενός προσωρινού μέσου ανάπτυξης που παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να συγκεντρώσει πόρους ώστε να συμβάλει στην αποκατάσταση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Ο μηχανισμός είναι επίσης στενά ευθυγραμμισμένος με τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης που προωθεί την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) συστάθηκε για την αντιμετώπιση της COVID-19 κρίσης και τη στήριξη της μετάβασης σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 672,5 δις ευρώ (εκ των οποίων 312,5 δις ευρώ επιχορηγήσεις και 360 δις ευρώ με τη μορφή δανείων) θα στηρίξει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, ιδίως σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, με διαρκή αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ένωσης.

Το 70% των πόρων του RRF πρέπει να δεσμευτεί τα έτη 2021 και 2022 και το 30% των πόρων το έτος 2023. Για την υλοποίηση, τα Κράτη-Μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναλύοντας τις προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή. 

REACT-EU 

Tο REACT-EU (Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης) λειτουργεί συμπληρωματικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά πιο βραχυπρόθεσμες δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης σε τομείς που χαρακτηρίζονται καίριας σημασίας για να τεθούν οι βάσεις μιας υγιούς ανάκαμψης (δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πράσινη συμφωνία, ψηφιακή μετάβαση). Το REACT-EU περιλαμβάνει πρόσθετα κονδύλια ύψους 50,6 δισ. ευρώ σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα διατεθούν στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΕΒΑ. Τα εν λόγω πρόσθετα κονδύλια θα χορηγηθούν από το Next Generation EU για την περίοδο 2021-2022. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία που συνεχίζει και επεκτείνει την απόκριση στην κρίση και τα μέτρα αποκατάστασης των επιπτώσεων της κρίσης που δρομολογήθηκαν μέσω της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού και της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+. 

 

 

*Η συμμετοχή ιδιωτών στα παραπάνω προγράμματα θα επεκταχθεί μέσα στο 2022.

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθείτε στο εξιδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάλυσης ευρωπαΐκών προγραμμάτων μας, ακολουθώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της σελίδας μας. 

 

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα