Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αφορά σε μια διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα την «Στρατηγική». Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός, μια εταιρεία ή ακόμη και ένα διακριτό κοινωνικό σύνολο, θα επιτύχει το όραμα στο οποίο στοχεύει.

Η Στρατηγική αποτελεί προϊόν που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα καταγεγραμμένα πλεονεκτήματα, στις ευκαιρίες, στις νέες ιδέες και την τεχνολογία.  

Ο χρόνος στόχευσης αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο, καθόσον η Στρατηγική είναι ένα σχέδιο που στοχεύει σε μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. Βασικό εργαλείο προσαρμογής της Στρατηγικής είναι ο Μηχανισμός Ανάδρασης στον οποίο στηρίζεται η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές  των δεδομένων στα οποία στηρίχθηκε η Στρατηγική.

Οι βραχυπρόθεσμοι σχεδιασμοί αναφέρονται ως Επιχειρησιακά Σχέδια και στηρίζονται στη Στρατηγική. Ενίοτε τα Επιχειρησιακά Σχέδια αναφέρονται ως Επιχειρησιακά Προγράμματα και εμπεριέχουν ένα σαφή ετήσιο προγραμματισμό  έργων, δράσεων και ενεργειών.

Η OPTIMUM VALUE Α.Ε.  στηρίζεται στη πολυετή επιτυχημένη εμπειρία της στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα σε Περιφέρειες και Δήμους της χώρας, σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, στοχεύοντας όχι απλά στην εκπόνηση μιας Στρατηγικής και ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά σε μια ολοκληρωμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη που εμπεριέχει και τον τρόπο υλοποίησης με την επιτυχημένη αναζήτηση των κατάλληλων χρηματοδοτήσεων.

 

  1. Σχέδια Ανάπτυξης  – Masters Plans
  2. Διαχείριση Έργου
  3. Οικονομικές Μελέτες – Business Plans

 

*Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις σχετικές υπηρεσίες συμβούλου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εξιδικευμένά τμήματα της εταιρείας μας, για να σας κατευθύνει ανάλογα με τις ανάγκες σας.