Πράσινο Ταμείο: Μία Επισκόπηση Εναλλακτικής Χρηματοδότησης 

Μέσω του Πράσινου Ταμείου χρηματοδοτούνται έργα για την ενίσχυση της ανάπτυξης της προστασίας του περιβάλλοντος  με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Η βασική δομή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικώς:

  1. Άξονες προτεραιότητας που εξειδικεύουν την εθνική περιβαλλοντική στρατηγική
  2. Μέτρα τα οποία εξειδικεύουν τους άξονες προτεραιότητας
  3. Δράσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα και στις οποίες εντάσσονται οι πράξεις και τα έργα που υλοποιούν οι δικαιούχοι.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων και έργων μπορεί να εξειδικεύονται ως προς τη φύση και το είδος των δράσεων ανά πρόγραμμα. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η επιλεξιμότητα, ωριμότητα, πληρότητα, σκοπιμότητα του προγράμματος, η συνεκτικότητά του με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και η διαχειριστική ικανότητα του φορέα υλοποίησης.

 

Εμπειρία της Optimum Value 

Ως συχνός σύμβουλος ανάπτυξης και διαχείρισης πράσινων λύσεων, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, προσφέραμε υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους φορείς σχετικές με: 

✓ Εξέταση Προτεινόμενων Επέμβασεων και Ωρίμανση αυτών

✓ Επιλογή Κατάλληλων Προγράμματων για Αίτημα Χρηματοδότησης από το Ταμείο

✓ Ανάπτυξη και Υποβολή Σχετικών Πρότασεων

✓ Παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού Άντικειμένου των Έργων

✓ Ολοκλήρωση Έργων και Καταγραφή Αποτελεσμάτων των Παραδοτέων

 

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθείτε στο εξιδικεύμενο τμήμα διαχείρισης προγραμμάτων μας ακολουθώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην σελίδα μας. 

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα