Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον 

Η πράσινη υποδομή αποτελεί την προοπτική πολιτική της Ε.Ε. πάνω στην οποία θα στηριχθεί και η εδαφική ανάπτυξη. Λύσεις βασισμένες στη φύση ανήκουν επίσημα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2030».

Με κύριο άξονα την διερεύνηση της ανταποδοτικότητας οποιασδήποτε επένδυσης στους τομείς της ενέργειας, μέσα από μια περιβαλλοντική και οικολογική οπτική η εταιρεία έχει δώσει αποτελεσματικές λύσεις στους τομείς του δημοτικού οδοφωτισμού, των κτιριακών ενεργειακών αποδόσεων και των αντίστοιχων προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, της αποτελεσματικής διαχείρισης των ΑΣΑ και πολλά άλλα.

Η επενδυτική οπτική της εταιρείας εκφράζεται μέσα από μια διερευνητική εξέταση των δυνατοτήτων κάθε τόπου, για την συνεργασία και την σύνδεση μεταξύ των πράσινων υποδομών που απαιτούνται για να κάνουν ανταποδοτική ή να λύσουν προβλήματα της γκρίζας υποδομής μια αστικής ή ημιαστικής περιοχής.

Στο πλαίσιο των ΟΤΑ έχουμε αναπτύξει εργαλεία μετρήσεων, συλλογής δεδομένων με σκοπό την μελέτη, διαμόρφωση και εφαρμογή πράσινων λύσεων με πλήρη κοστολόγηση και παράθεση στοιχείων ανταποδοτικότητας.

Ενδεικτικά, την τελευταία περίοδο η εταιρείας μας έχει δραστηριοποιθεί στους παρακάτω τομείς επέμβασης:

  1. Smart & Green Cities (Έξυπνη και Πράσινη Πόλη) 
  2. Σχεδιασμός διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε ΟΤΑ