Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Το  Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ 2021-2025 αναπτύσσονται σε πέντε πυλώνες: Έξυπνη Ανάπτυξη, Πράσινη Ανάπτυξη, Κοινωνική Ανάπτυξη, Ανάπτυξη Υποδομών και Εξωστρέφεια. Τα διαλαμβανόμενα στο ΕΠΑ επίσης επηρεάζουν το σχεδιασμό ΕΣΠΑ και Προγραμμάτων επιδιώκοντας την ανάπτυξη συνεργειών και συμπληρωματικοτήτων.

Το ΕΠΑ καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

 

Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης

Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης

 

Το ΕΠΑ μπορεί να περιλαμβάνει και Ειδικά Προγράμματα (ΕΠ) αναπτυξιακών / επενδυτικών παρεμβάσεων ή παρεμβάσεων για την αποκατάσταση ζημιών ή την αντιμετώπιση κρίσεων, με χωρική ή τομεακή αναφορά, με σύστημα διαχείρισης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πόρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΑ για την πρώτη προγραμματική περίοδο ορίστηκε σε €10.000.000.000, ενώ μπορεί να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα σύστασης αποθεματικών για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, άμεσων συνεπειών κρίσεων, έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών. Συγκεκριμένα, έχουμε προσφέρει συμβουλευτική στις παρακάτω υπηρεσίες: 

  • Παροχή υποστήριξης για επεξεργασία προτάσεων προς κατάρτιση για το σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) υπο της εποπτείας της  Δι.Δ.Ε.Π (Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
  • Υποστήριξη ανάπτυξης Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
  • Διοργάνωση και υλοποίηση διαβουλεύσεων, με στόχο τη διατύπωση απόψεων, με υπουργεία, κοινωνικούς, οικονομικούς και εποπτευόμενους φορείς
  • Σύνοψη συμπερασμάτων και υποστήριξη στη σύνταξη προτάσεων αναθεώρησης του ΤΠΑ

 

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθείτε στο εξιδικεύμενο τμήμα χρηματοοικονομικής υποστήριξης ακολουθώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην σελίδα μας. 

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα