Διαχείριση και Υλοποίηση: Μία Επισκόπηση  

Είναι η διαδικασία στην οποία εφαρμόζονται γνώσεις,  δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου, με στόχο να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και τις προσδοκίες του εντολέα. Η διοίκηση και η διαχείριση έργων αποτελεί ένα από τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε, στον οποίο επενδύουμε μελλοντικά. Μέσω της σωστής διαχείρισης παρακολουθείται, συντονίζεται και διεκπεραιώνεται ένα έργο από τον σχεδιασμό έως την τελική απόδοσή του. Ορισμένα από τα πεδία που έχουμε διεκπεραιώσει με επιτυχία καθόλη την περίοδο δράσης μας, αφορά στην διερεύνηση και χρήση πόρων,  προσαρμογές χρονοδιαγραμμάτων και συντονισμός ενεργειών,  διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, επικοινωνία και τεχνικά προβλήματα.  Η εταιρεία κινείται πάντα με γνώμονα την επιτυχία η οποία χωροθετείται στο πλαίσιο:

  • εξυπηρέτηση του πελάτη 
  • διεκπεραίωση στον προγραμματισμένο χρόνο 
  • διεκπεραίωση χωρίς πρόσθετες δαπάνες
  • αποδοχή του αποτελέσματος από τον πελάτη

Βασικές μας αρχές είναι η ευελιξία για τις προσαρμογές στις αλλαγές των συνθηκών προγραμματισμού του έργου, η συνεχής επικοινωνία και παρουσία στο εργοτάξιο και η αξιοπιστία των προτάσεών μας.

 

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα