Διαχειριστική Επάρκεια ΕΛΟΤ 1429

Το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, όπως εξειδικεύεται με τους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1 και ΕΛΟΤ 1431-2, καθορίζει τις απαιτήσεις που υποχρεούνται να υιοθετούν και να εφαρμόζουν οι Οργανισμοί, όταν υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα.

Όπως καθορίζει η υφιστάμενη σχετική νομοθεσία, η Η onsite σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς (TÜV AUSTRIA Hellas) παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες σε Οργανισμούς που υλοποιούν δημόσια τεχνικά έργα υποδομής και/ή συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής επιθεώρησης, εκδίδεται για τους Δημόσιους Φορείς «επιβεβαίωση / πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας» τριετούς διάρκειας, που επιβεβαιώνει την ικανότητα τους να διαχειρίζονται και να υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά μόνο στους Δημόσιους Οργανισμούς που διαχειρίζονται συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ (τεχνικά, προμηθειών και υπηρεσιών) και υπάγονται στις Κοινοτικές Οδηγίες 2004/17/ΕΚ ή 2004/18/ΕΚ, καθώς και στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Οφέλη
Τα πλεονεκτήματα των πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας βάσει του ΕΛΟΤ 1429 από την onsite είναι τα εξής:

  • διασφάλιση της συμμόρφωσης του Οργανισμού με τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου
  • αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • επιβεβαίωση της επάρκειας του Οργανισμού σε πόρους και υλικοτεχνική υποδομή
  • επιτυχημένη (αποδοτική, αποτελεσματική, ποιοτική) υλοποίηση και διαχείριση των έργων
  • συνεχής αξιολόγηση των οργανωτικών σχημάτων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση και την εκτέλεση των έργων
  • πρόληψη από τον εντοπισμό τυχόν ευρημάτων κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα κλπ.