ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η πράσινη υποδομή αποτελεί την προοπτική πολιτική της Ε.Ε. πάνω στην οποία θα στηριχθεί και η εδαφική ανάπτυξη. Λύσεις βασισμένες στη φύση ανήκουν επίσημα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Με κύριο άξονα την διερεύνηση της ανταποδοτικότητας οποιασδήποτε επένδυσης στους τομείς της ενέργειας, μέσα από μια περιβαλλοντική και οικολογική οπτική η εταιρεία έχει δώσει αποτελεσματικές λύσεις στους τομείς του δημοτικού οδοφωτισμού, των κτιριακών ενεργειακών αποδόσεων και των αντίστοιχων προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, της αποτελεσματικής διαχείρισης των ΑΣΑ και πολλά άλλα.

Η επενδυτική οπτική της εταιρείας εκφράζεται μέσα από μια διερευνητική εξέταση των δυνατοτήτων κάθε τόπου, για την συνεργασία και την σύνδεση μεταξύ των πράσινων υποδομών που απαιτούνται για να κάνουν ανταποδοτική ή να λύσουν προβλήματα της γκρίζας υποδομής μια αστικής ή ημιαστικής περιοχής.

Η εταιρεία στο πλαίσιο των ΟΤΑ μπορεί να αναπτύξει εργαλεία μετρήσεων, να συλλέξει υπάρχοντα στοιχεία από τις υπηρεσίες περιβάλλοντος, να μελετήσει και να προτείνει εφαρμογές πράσινων λύσεων με πλήρη κοστολόγηση και παράθεση στοιχείων ανταποδοτικότητας.

Η πρόσφατη εργασία για την φυσική ανάπλαση παλαιού λατομείου μαζί με την ευρύτερη περιοχή σε συγκεκριμένο χώρο στην Νέα Πεντέλη, αποτελεί υπόδειγμα εφαρμογής πράσινων λύσεων σε μια ευαίσθητη κατακερματισμένη περιβαλλοντικά περιοχή, με πλήρη επαναφορά του φυσικού τοπίου, μέσα από αποδεκτή κοινωνική και αναπτυξιακή οπτική.

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα