Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για κάθε επιχείρηση, το οποίο αποσκοπεί στον καθορισμό των επιχειρηματικών κατευθύνσεων και των στρατηγικών αξόνων λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση. Ουσιαστικά, η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης, αναλύοντας την υπάρχουσα κατάσταση και καθοδηγώντας τις ενέργειες των µελών-στελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριµένες κατευθύνσεις και τακτικές. Ένα Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι χρήσιµο για µία επιχείρηση γιατί συμβάλλει στις παρακάτω λειτουργίες:

 • ∆οµή και Οργάνωση της επιχείρησης
 • Λήψη αποφάσεων µε βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης
 • Καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών και του ανταγωνισµού.
 • Δείχνει τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης
 • Δείχνει πώς αυτοί οι στόχοι θα πραγματοποιηθούν
 • Εξηγεί πως τα αποτελέσματα του σχεδίου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου
 • Δείχνει τη σημερινή θέση, τις σημερινές ανάγκες και τις μελλοντικές προσδοκίες της διοίκησης
 • Δίνει έμφαση στα θετικά στοιχεία της επιχείρησης αλλά την ίδια στιγμή, αναδεικνύει τα προβλήματα της και προτείνει πώς αυτά θα λυθούν ή θα ελαττωθούν.

Μάλιστα, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της διοίκησης για εσωτερικούς σκοπούς και στόχους. Επίσης, τα τελευταία χρόνια η εκπόνηση επιχειρηµατικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια – επιδοτήσεις και άλλες παρόµοιες ενέργειες. Συγκεκριμένα, οι ενδεχόμενοι σκοποί που μπορεί να εξυπηρετήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι:

 • Όλες οι αιτήσεις χρηματοδότησης χρειάζονται την παράδοση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου. Αυτό ισχύει και στις τράπεζες για δάνεια, στις κρατικές υπηρεσίες για παροχές και στους ιδιώτες επενδυτές για δάνεια.
 • Επίσης πολλές μητρικές εταιρίες απαιτούν τα παραρτήματά τους να υποβάλουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο κάθε χρόνο.
 • Είναι σημαντικό έγγραφο προγραμματισμού για την ίδια την διοίκηση της επιχείρησης.

Ενδιαφερόμενα μέρη για την πληροφόρηση που απορρέι από ένα επιχειρηματικό σχεδίο είναι μεταξύ άλλων:

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Μέσω ενός επιχειρηματικού σχεδίου, χρηματοδοτικά ιδρύματα είναι σε θέση να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων, τον τρόπο αποπληρωμής, τις δυνατότητες αφομοίωσης χρέους, τον βαθμό επικάλυψης χρέους, αλλά και πληροφορίες που σχετίζονται με την γενικότερη πορεία της επιχείρησης, όπως τον ρυθμό μεταβολής των εξόδων.

Επενδυτές: Οι επενδυτές είναι οι κύριοι ενδιαφερόμενοι ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς επενδύουν σε ριψοκίνδυνες περιπτώσεις, έχοντας ταυτόχρονα μικρή γνώση για την επιχείρηση. Συγκεκριμένα ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο υποβοηθά την ανάγκη των επενδυτών για ουσιώδη πληροφόρηση και πιο συγκεκριμένα:

 • Παρουσιάζει το διαφαινόμενο όφελος.
 • Εκτιμά πότε οι επενδυτές θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους και με ποιο τρόπο.
 • Δείχνει το πόσο εκτεθειμένοι είναι σε ρίσκο, εξετάζοντας την πορεία της επιχείρησης, της διοίκησης, της αγοράς, των προβλέψεων.
 • Τονίζει το κατά πόσο η επιχείρηση ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες της αγοράς, όσο και των επενδυτών.

Διοίκηση: Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση, καθώς τη βοηθάει να προγραμματίσει την ανάπτυξη της εταιρίας και να προβλέψει τις αλλαγές που μπορεί να χρειαστούν.

Μητρική εταιρία: Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πληροφορεί μια μητρική εταιρία για την πορεία ενός παραρτήματός της. Συγκεκριμένα, τη βοηθάει στον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων για τη θυγατρική, με βάση το κατά πόσο ο αρχικός σχεδιασμός προχωρά κανονικά και τα αποτελέσματα είναι κοντά στους στόχους και στα ποσοστά κέρδους της μητρικής εταιρίας.

Εκπόνηση Μελετών Κόστους Οφέλους (Cost- Benefit Analysis)

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος αξιολόγησης είναι η Κοινωνικό-οικονομική αξιολόγησης, γνωστή επίσης ως Κοινωνικο-οικονομική Ανάλυση Κόστους Οφέλους (Social Cost Benefit Analysis) ή απλά Ανάλυση Κόστους Οφέλους (Cost Benefit Analysis).

Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους (στο εξής, ΑΚΟ) είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο με το οποίο εκτιμώνται τα οικονομικά οφέλη των έργων, μέσω της χρηματικής αποτίμησης όλων των πιθανών συνεπειών, προκειμένου να καθοριστούν το κόστος και τα οφέλη ενός έργου. Το κόστος και τα οφέλη πρέπει να αξιολογηθούν συγκριτικά, με την εξέταση της διαφοράς μεταξύ του σεναρίου υλοποίησης του έργου και ενός εναλλακτικού σεναρίου χωρίς το έργο.

Πρόκειται για ένα μεθοδολογικό εργαλείο, χρήσιμο για την αξιολόγηση προγραμμάτων, το οποίο βασίζεται στην συσχέτιση των βασικών αρνητικών χρηματοροών και των θετικών ροών που δημιουργούνται τόσο κατά τα πρώτα στάδια υλοποίησης, όσο και κατά τα επόμενα στάδια – τα έτη λειτουργίας. Η αποτίμηση και η συγκριτική ανάλυση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί είτε πριν, είτε μετά, είτε κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Με τη μέθοδο αυτή αναγνωρίζονται, ποσοτικοποιούνται και συγκρίνονται τα οφέλη και το κόστος από την κατασκευή και λειτουργία ενός ή περισσότερων έργων ή μίας πολιτικής, προκειμένου να αποφασιστεί αν είναι σκόπιμη και επωφελής η πραγματοποίηση του.

Η εξαγωγή συμπερασμάτων και η πληροφόρηση που παρέχει η ΑΚΟ εν γένει, είναι χρήσιμη σε μία σειρά από εμπλεκόμενους. Η ανάλυση συμβάλλει στη γνώση των παραγόντων που οδηγούν στην επιτυχία ή την αποτυχία ενός έργου και επομένως συμβάλλει και στον καλύτερο σχεδιασμό νέων έργων ή παρεμβάσεων.

Η δυσκολία της μεθόδου έγκειται στον υπολογισμό των κοινωνικών ωφελειών και του κόστους από την κάθε παρέμβαση. Ανεξάρτητα όμως από τα προβλήματα στην μέθοδο της αξιολόγησης, η βάση αυτής είναι η σύγκριση ωφελειών – κόστους, όπου εάν οι ωφέλειες είναι μεγαλύτερες, τότε η παρέμβαση κρίνεται κοινωνικά επιθυμητή, δηλαδή σκόπιμη και αν όχι, τότε κρίνεται κοινωνικά μη επιθυμητή, δηλαδή μη σκόπιμη.

Είναι σαφές ότι, προκειμένου να γίνει σύγκριση μεταξύ των ωφελειών και του κόστους, είναι απαραίτητη η παρουσίαση αυτών σε μεγέθη μετρήσιμα, δηλαδή σε μεγέθη που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να αποτιμηθούν.

Η διαδιακασία αποτίμησης των επιμέρους στοιχείων δεν είναι ευκολη, καθώς υπάρχουν παράμετροι οι οποίες δεν μπορούν να ποστικοποιηθούν ή/και να αποτιμηθούν σε χρηματικούς όρους. Για παράδειγμα, η συμβολή ενός έργου στην δημόσια τάξη ή την ασφάλεια των πολιτών. Αντίθετα, η χρηματική αποτίμηση των του κόστους επένδυσης είναι σχετικά εύκολη, καθώς ο προϋπολογισμός – η εκτίμηση του κόστους πρώτης εγκατάστασης μίας επένδυσης είναι εκπεφρασμένος σε σε χρηματικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση  είναι δύσκολο να περιληφθούν σε μία ΑΚΟ οι εξωτερικές οικονομίες που προκαλούνται.

Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Point Analysis):

Ο υπολογισμός του Νεκρού Σημείου προσφέρει πληροφόρηση σε μία δεδομένη χρονική στιγμή σχετικά με την ελάχιστη ποσότητα προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θα πρέπει να πουλήσει η επιχείρηση/οργανισμός ώστε να μην έχει ούτε ζημία, ούτε κέρδη. Βασίζεται στην αρχή της συμπεριφοράς του κόστους, καθώς ένα μέρος του κόστους είναι μεταβλητό (ανάλογο των πωλήσεων), ενώ ένα άλλο μέρος είναι σταθερό.

Με άλλα λόγια, υποδεικνύει τα περιθώρια μείωσης των πωλήσεων της επιχείρησης χωρίς να πραγματοποιηθεί κέρδος ή ζημία. Αν το Νεκρό Σημείο είναι μικρότερο από τις πωλήσεις της επιχείρησης τότε πραγματοποιεί κέρδος, ενώ πραγματοποιεί ζημία σε αντίθετη περίπτωση.

Στην σύγχρονη χρηματοοικονομική το Νεκρό Σημείο υπολογίζεται τόσο αλγεβρικά, όσο και με την χρήση γραφικών παραστάσεων, προσδιορίζοντας το επίπεδο αυτού είτε σε μονάδες (προϊόντων ή/και υπηρεσιών), είτε σε αξία (απαιτούμενος όγκος πωλήσεων).

Ανάλυση Λογιστικών- Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Πρόκειται είναι ένα σύστημα πληροφόρησης που αξιοποιεί δεδομένα από τις δημοσιεύμενες οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά στοιχεία, προκειμένου να εξάγει πληροφόρηση σχετικά με τις διαμορφούμενες τάσεις και τις σχέσεις μεταξύ των τάσεων αυτών με τα χρηματοοικονομικά δεδομένα. Οι κύριοι άξονες μελέτης μίας ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής μελέτης είναι οι εξής:

 • Διάγνωση Ισολογισμού
 • Υπολογισμός Δεικτών Ρευστότητας
 • Υπολογισμός Δεικτών Δραστηριότητας
 • Υπολογισμός Δεικτών Κερδοφορίας
 • Υπολογισμός Δεικτών Δανειακής Επιβάρυνσης
 • Παρουσίαση Χρηματοικονομικών Μεταβολών
 • Ανάλυση Διάρθρωσης Κεφαλαίων
 • Διαχρονική Ανάλυση Μεταβολών της Οικονομικής Θέσης
 • Συγκριτική Ανάλυση του Βαθμού Απόδοσης των Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Οικονομική – Λογιστική Υποστήριξη

 • Εποπτεία, παρακολούθηση και τήρηση λογιστικών διαδικασιών – Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων.
 • Υποστήριξη σε ζητήματα εφαρμογής τεχνολογίας πληροφορικής σε λογιστικοφορολογικά ζητήματα.
 • Συγκέντρωση και προσεκτική αποτύπωση όλων των στοιχείων και (νέων) δεδομένων για την προσήκουσα παρακολούθηση και καταγραφή της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Υποστήριξη σε θέματα χειρισμού εργατικών, ασφαλιστικών, λογιστικών, φορολογικών κ.λ.π. ζητημάτων.
 • Υποστήριξη ως προς την οργάνωση και λειτουργία των εκάστοτε τμημάτων και διευθύνσεων της Επιχείρησης σε σχέση με την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των έργων/ της παροχή υπηρεσιών/ άσκηση δραστηριοτήτων αυτής.
 • Παροχή συμβουλευτικής οικονομικό–διοικητικής υποστήριξης για τη διενέργεια όλων των παραπάνω ενεργειών/διαδικασιών της επιχείρησης, με άξονα τη βιωσιμότητα και την δημιουργία προοπτικών εξέλιξης της επιχείρησης.
 • Γνωμοδότηση- παροχή συμβουλών σε τρέχοντα, αλλά και έκτακτα οικονομικά θέματα της επιχείρησης.