Η Optimum Value από το 2007  έως σήμερα, διαθέτει σημαντική εμπειρία και το κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα, σε ένα ευρύ φάσμα φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και των οργανισμών και επιχειρήσεων τους.

Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης της Δημόσιας Διοίκησης, για την κάλυψη των οργανωτικών και λειτουργικών της αναγκών καθώς επίσης και η συνεχής συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αναπτυξιακού αποτελέσματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Optimum Value παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υπηρεσίες Υποστήριξης για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014- 2020.
  • Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
  • Υπηρεσίες συμβούλου Υποστήριξης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
  • Εκπόνηση Κλαδικών Μελετών.
  • Εκπόνηση Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης.
  • Εκπόνηση Μελετών Μέτρησης και Βελτίωσης της Αποδοτικότητας Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα και των Φορέων της Αυτοδιοίκησης.
  • Έργα Πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
  • Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας
  • Μελέτη Βιωσιμότητας