Αναπτυξιακός σχεδιασμός 

Στην Ελλάδα ένας ευαίσθητος αλλά ζωτικός αναπτυξιακά χώρος είναι η παράκτια ζώνη, η οποία αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις ένα πεδίο δυνητικών επενδύσεων, εφόσον η αναπτυξιακή προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τους κρίσιμους παράγοντες του περιβάλλοντος και της ανταποδοτικότητας.  

Η αναπτυξιακή προοπτική στους οποίους στην οποία στηριζόμαστε εκφράζεται με ξεκάθαρους πυλώνες όπως η στόχευση στο όραμα του κοινωνικού συνόλου, η περιβαλλοντική αειφορία, η κοινωνική και οικονομική ανταποδοτικότητα εξεταζόμενη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η ανάλυση των παραγόντων υπεροχής μιας περιοχής, οι δυνατότητες όπως η χωρητικότητα, οι χρήσεις γης, τα τοπικά σχέδια, η τρέχουσα  ζήτηση και οι εκτιμήσεις της εξέλιξης κλπ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι λιμενικές εγκαταστάσεις που αποτελούν την αναπτυξιακή αιχμή στη παράκτια ζώνη ενός τόπου.  Η διαχείρισή τους αποτελεί ένα πραγματικά δύσκολο πεδίο, λόγω της πολυδιάσπασης της διαχείρισης του λιμενικού συστήματος σε ένα μεγάλο αριθμό ετερόκλητων Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ), αλλά και των αρμοδίων Υπουργείων που ασκούν την εποπτεία.  

Οι ΦΔΕΛ ως φορείς διαχείρισης, πρέπει να κινούνται σε ένα δύσκολο, δυσνόητο, δύσκαμπτο και παρωχημένο νομικό κανονιστικό και διαχειριστικό πλαίσιο, ανάλογα με τον φορέα εποπτείας, γεγονός που δημιουργεί ασάφειες, κακοπιστία και προβλήματα στη διαχείριση. 

Στο συγκεκριμένο τομέα υπάρχει μία εκτεταμένη συνεργασία της OPTIMUM VALUE, με Οργανισμούς Λιμένων, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Δήμους μέσω των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία με διασφάλιση μεγάλων χρηματοδοτήσεων από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, που στοχεύουν στη νομιμοποίηση της διαχειριστικής και περιβαλλοντικής λειτουργίας, τον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό και την ωρίμανση, την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και έκτακτων καταστάσεων κλπ. Πιο αναλυτικά, ως συμβουλευτική εταιρία έχουμε δραστηριοποιηθεί στην

✓ Χωρική και οικονομική εξέταση παρεμβάσεων

✓ Ανάλυση ωριμότητας έργων

✓ Διαμόρφωση αναπτυξιακού σχεδίων

✓ Ανάπτυξη φακέλου προτάσεων και εύρεση σχετικών χρηματοδοτήσεων

 

*Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξιδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας για να σας κατευθύνει ανάλογα με τις ανάγκες σας.