Σκοπός

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. Συγκεκριμένα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε χωρίζονται σε:

 

 Ι. Διοικητική Παρακολούθηση:

α) Χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης των διαφόρων φάσεων του έργου και των επιμέρους ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και αναθεώρηση και ανασχεδιασμός ενεργειών αν αυτό κριθεί αναγκαίο

β) Εντοπισμός κρίσιμων σημείων της υλοποίησης του έργου και προτάσεις για τη βέλτιστη αντιμετώπισή τους.

γ) Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως με τους φορείς του Υπουργείου για λύσεις πιθανών προβλημάτων.

δ) Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου και προώθηση της έγκρισης του από το αρμόδιο Υπουργείο.

ε) Υποβολή προς την αρμόδια υπηρεσία, αιτήσεων παράτασης και τροποποίησης.

στ) Όλα τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν, έχοντας πάντα κατά νου τους χρονικούς περιορισμούς και τα χρονικά ορόσημα που έχει θέσει το υπουργείο.

Για όλα τα ανωτέρω θα ενημερώνεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ με επισκέψεις και μηνιαίες αναφορές (reports) προόδου του έργου.

 

ΙΙ. Οικονομική Διαχείριση: 

α) Τον συντονισμό όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την κατάθεση των αιτήσεων πληρωμών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στις διάφορες φάσεις του έργου, με όλα τα δικαιολογητικά καθώς και της αποπληρωμής της επιχορήγησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.

β) Την υποστήριξή του στις επισκέψεις των ελεγκτών των αρμόδιων Υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του για έλεγχο της πορείας του έργου.

γ) Στα πλαίσια των αναφερόμενων ( α’, β’), η εταιρία μας ειδικότερα αναλαμβάνει :

  • Την προετοιμασία και συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων που απαιτούνται για τις διαδικασίες παρακολούθησης, εκτέλεσης και προόδου του έργου που αφορούν τις υποχρεώσεις της εταιρίας σας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
  • Για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την εκτέλεση της συγκεκριμένης Σύμβασης, θα γίνονται έγγραφες αναφορές (reports) για την έγκαιρη αντιμετώπιση και διευθέτηση όλων των παραμέτρων και τυχών παραλείψεων για την καλύτερη δυνατή πορεία και εκτέλεση του έργου

Επίσης, στα πλαίσια της εκτέλεσης της συγκεκριμένης Σύμβασης θα πραγματοποιούνται από πλευράς μας σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, επισκέψεις και συναντήσεις με την Εταιρίας σας.

δ) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις οικονομικές υπηρεσίες για την ένταξη δαπανών στις επιτρεπόμενες επιλέξιμες δαπάνες του έργου και την έκδοση των λογιστικών παραστατικών.

ε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την πιστοποίηση της καταβολής της ίδιας συμμετοχής (αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, Αποφάσεις Πρακτικών, Δημοσιεύσεις κ.λ.π.)

στ) Συντονισμός ενεργειών για τις αιτήσεις του φορέα υλοποίησης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες στις περιπτώσεις π.χ. αγοράς εξοπλισμού διαφορετικού από αυτό που έχει η πρόταση, αλλαγής προμηθευτού, παρουσίαση και τεκμηρίωση ιδιοκατασκευών κ.λ.π.

 

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθείτε στο εξιδικεύμενο τμήμα μας χρηματοοικονομικής υποστήριξης μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στην σελίδα μας. 

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα