Τριήμερο-Αγίου-Πνεύματος-στην-Άνδρο-17-20-ιουνιου-2016-vanglouk-androsfilm-1

Δήμος Άνδρου

Τριήμερο-Αγίου-Πνεύματος-στην-Άνδρο-17-20-ιουνιου-2016-vanglouk-androsfilm-1

Στρατηγικός σχεδιασμός και πενταετής Επιχειρησιακός σχεδιασμός Δήμου Άνδρου

Ο Δήμος Άνδρου στις 23/12/2016 με την υπ’ αριθμ. 664/16 απόφαση του Δημάρχου ανέθεσε στην  Optimum Value, την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη δράσεων.

Συγκεκριμένα η εταιρεία ανέλαβε να υποστηρίξει τον Δήμο στις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων στους τομείς περιβάλλον και ποιότητα ζωής, κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός τουρισμός, τοπική οικονομία και απασχόληση.
 • Περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και των κρίσιμων ζητημάτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του με βάση τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
 • Υποστήριξη στη διαμόρφωση του οράματος και των διοικητικών οργάνων του Δήμου
 • Καθορισμό στρατηγικών στόχων και δράσεων αναφορικά με
 • την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής
 • την ικανοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών του Δήμου
 • την αναβάθμιση των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
 • την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου
 • Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση όλων των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος
 • Σχεδιασμό Αναπτυξιακού προγραμματισμού υλοποίησης των δράσεων πρώτης προτεραιότητας ο οποίος περιλαμβάνει τον άξονα και το μέτρο στο οποίο εντάσσεται η δράση, οι στόχοι του μέτρου και οι δαπάνες υλοποίησης
 • Οικονομικό προγραμματισμό στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των ΝΠΔΔ ανά πηγή χρηματοδότησης, η εκτίμηση λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών και δράσεων του προγράμματος και η κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο.
seaplane

Υδατοδρόμιο Μεσολογγίου

seaplane

Το νέο Υδατοδρόμιο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στις 29/12/2016 με την υπ’ αριθμ.90/2016 απόφαση Προέδρου, ανέθεσε απευθείας στην Optimum Value, την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη χωροθέτηση και αδειοδότηση Υδατοδρομίου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλαβε να υποστηρίξει  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στις παρακάτω υπηρεσίες σε τρεις διακριτές φάσεις.

Η πρώτη φάση, περιλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικού φακέλου και την υποβολή της αίτησης και πραγματεύεται αναλυτικότερα:

 • Συγκέντρωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών και Φορολογικών Αρχών
 • Χάρτες της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως Υδατοδρόμιο ο αιτών
 • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος και κατάρτιση Χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), που θα αποτυπώνουν τον κύριο και τους εναλλακτικούς διαδρόμους
 • Συγκέντρωση εγγράφων παραχώρησης του χώρου από το Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης, πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων που προβλέπονται για Νομικά πρόσωπα
 • Σε περιοχές όπου υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (ΧΖΛ) πραγματοποιείται απεικόνιση των υπηρεσιών και των δομών
 • Εγχειρίδια Λειτουργίας, Ασφάλειας, καθώς και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Υδατοδρομίου
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Υδατοδρομίου
 • Δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, με αντικείμενο την εκμετάλλευση Υδατοδρομίου και νομιμοποίηση εκπροσώπου

Η δεύτερη φάση, περιλαμβάνει τον ακριβή καθορισμό των απαιτήσεων σε εξοπλισμό λειτουργίας και ασφάλειας, με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο και στα εγχειρίδια Λειτουργίας, Ασφάλειας, καθώς και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Η τρίτη φάση, στην οποία υλοποιείται η αδειοδότηση του Υδατοδρομίου, αναφέρεται η υποβολή Φακέλου στην αρμόδια διεύθυνση, η αξιολόγηση των δεδομένων και η επιθεώρηση-επιτόπιος έλεγχος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΜΕΔΕ ΤΕΛΙΚΟ

ΠΕΔΜΕΔΕ – Optimum Value

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΜΕΔΕ ΤΕΛΙΚΟ

Η Optimum Value προσφέρει την δυνατότητα πιστοποίησης σε όλα τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ στο πλαίσιο της συνεχούς αναζήτησης των καλύτερων λύσεων για τα μέλη της και της αντιμετώπισης των προβλημάτων της καθημερινότητας αυτών, αναζήτησε μέσω συγκριτικής ανάλυσης και με γνώμονα την οικονομικότερη λύση για υπηρεσίες πιστοποίησης, στην βέλτιστη δυνατή ποιότητα, κατέληξε στην στρατηγική συνεργασία με τον Σύμβουλο OPTIMUM VALUE A.E. και τον Φορέα QMSCERT. Μέσω της νέας αυτής στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρία Optimum Value Α.Ε., η Ένωση εξασφάλισε για τα μέλη της την δυνατότητα πιστοποίησης για τις διαδικασίες λειτουργίας τους στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την συντήρηση  συστημάτων Διαχειρίσης Ποιότητας ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και Υγείας & Ασφάλειας OHSAS 18001, καθώς και την λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Q-CERT ή από οποιοδήποτε άλλο Φορέα.

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της ποιότητας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα, προκειμένου να είναι δυνατή η ενοποίηση όλων των συστημάτων σε ένα ένα ενιαίο πρότυπο. Σκοπός του είναι να οργανώσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας στην επιχείρηση/οργανισμό/οργανισμό στην κατεύθυνση της βελτίωσης του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του.

Το OHSAS 18001 (British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series) ειναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επαγγελματικής υγιεινής και ασφαλείας OHSMS (Occupational Health and Safety Management System). Η χρήση του προτύπου επιτρέπει στους οργανισμούς/επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και επικινδυνότητας, να σχεδιάσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης που θα τους βοηθήσει να μειώσουν τους λειτουργικούς κινδύνους και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και να καλύψουν τις νομικές και άλλες απαιτήσεις, όπως κόστος ατυχημάτων και ασφαλίστρων.

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσω του οποίου ένας οργανισμός/επιχείρηση αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της δραστηριότητας του στο περιβάλλον και κινείται συνεχώς στην κατεύθυνση της μείωσης αυτών.  Βοηθάει με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την περιβαλλοντική απόδοση μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των διαθεσίμων πόρων και την αποφυγή της σπατάλης δίνοντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς και αύξηση της εμπιστοσύνης όλων των ενδιαφερομένων μερών.

http://www.pedmede.gr

 

ffffffffffff

Οptimum Value – Πεντέλη

ffffffffffff

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Οptimum Value για την Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»