Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π., της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. καθώς και δικαιούχων για την προετοιμασία, παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο δράσεων του Προγράμματος

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 17/12/2015 – 29/1/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Eνέργειες υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ καθώς και δικαιούχων για την προετοιμασία, παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο δράσεων του Προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 17/12/2015 – 29/1/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Ενέργειες και έργα για την τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως συμπληρωματικά – εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης, πληροφόρηση και επικοινωνία, αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, επίλυση καταγγελιών και ελέγχου.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 2/1/2016 – 30/11/2023

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής των έργων του ΠΕΠ Αττικής 2014–2020, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, όπως η διενέργεια αξιολογήσεων, η εκπόνηση μελετών και εµπειρογνωµοσυνών καθώς και η ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συµβούλων σε  εξειδικευµένα ζητήµατα, που σχετίζονται µε τις δράσεις ΕΚΤ του ΠΕΠ Αττικής 2014–2020.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 2/11/2015 (-)

έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ στην Περιφέρεια Αττικής

Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕKT στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των πράξεων του ΠΕΠ ΑΜΘ που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση και πληροφόρηση, δημοσιότητα και δικτύωση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 24/12/2015 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕKT στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δράσεις αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα – Α΄ φάση εξειδίκευσης

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του Δημόσιου Τομέα, βελτίωσης της λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απλοποίησης εξωστρεφών διαδικασιών φορέων του Δημοσίου καθώς και δράσεις που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν στους τομείς της πολιτικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής ασφάλισης και της δημοσιονομικής και φορολογικής διαχείρισης.

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 5/11/2015 – 29/2/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα – Α΄ φάση εξειδίκευσης

Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης στη Δυτική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 11/1/2016 – 30/3/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης στη Δυτική Μακεδονία

Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων …

Συνοπτική περιγραφή:

Οριζόντιες δράσεις από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του πάσης φύσεως προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και διαρκής επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 15/10/2015 – 31/12/2015

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων …

Δράσεις υποστήριξης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Προμήθεια πυροσβεστικών και διασωστικών οχημάτων, καθώς και ειδικού εξοπλισμού για την έγκαιρη επέμβαση και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών (δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, κλπ.)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 8/1/2016

έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις υποστήριξης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Αττικής

Κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού …

Συνοπτική περιγραφή:

Επιδιώκεται η κατασκευή / αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Ενδεικτικά, η πρόσκληση δύναται να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με:
o την κατασκευή / αναβάθμιση σε οδικά τμήματα του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας που χωροθετούνται σε κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού,
o την ολοκλήρωση της κατασκευής της σύνδεσης του αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 19/12/2015 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού …