ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ

6479_interreg-greece-italy-fund-en-01_big

Υποστήριξη για τη διαμόρφωση και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα INTERREGV

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης (ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ.) στις 2/1/2017 ανέθεσε στην Optimum Value την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαμόρφωση και υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο των προτάσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG-V.

Συγκεκριμένα η Optimum Value ανέλαβε την υποστήριξη της ΜΚΟ για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα INTERREG-V, με θέμα την «Αναδιαμόρφωση του τομέα μεταφορών με την ανάπτυξη ενός δικτύου υδροπλάνων στην περιφέρεια Ιoνίου».

Στο πλαίσιο αυτό, η υποβολή της πρότασης αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, που ικανοποιεί τον πυρήνα του στόχου του προγράμματος INTERREG IVC και τα σχέδια ωρίμανσης αυτού.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *