ΠΕΔΜΕΔΕ – Optimum Value

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΜΕΔΕ ΤΕΛΙΚΟ

Η Optimum Value προσφέρει την δυνατότητα πιστοποίησης σε όλα τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ στο πλαίσιο της συνεχούς αναζήτησης των καλύτερων λύσεων για τα μέλη της και της αντιμετώπισης των προβλημάτων της καθημερινότητας αυτών, αναζήτησε μέσω συγκριτικής ανάλυσης και με γνώμονα την οικονομικότερη λύση για υπηρεσίες πιστοποίησης, στην βέλτιστη δυνατή ποιότητα, κατέληξε στην στρατηγική συνεργασία με τον Σύμβουλο OPTIMUM VALUE A.E. και τον Φορέα QMSCERT. Μέσω της νέας αυτής στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρία Optimum Value Α.Ε., η Ένωση εξασφάλισε για τα μέλη της την δυνατότητα πιστοποίησης για τις διαδικασίες λειτουργίας τους στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την συντήρηση  συστημάτων Διαχειρίσης Ποιότητας ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και Υγείας & Ασφάλειας OHSAS 18001, καθώς και την λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Q-CERT ή από οποιοδήποτε άλλο Φορέα.

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της ποιότητας. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα, προκειμένου να είναι δυνατή η ενοποίηση όλων των συστημάτων σε ένα ένα ενιαίο πρότυπο. Σκοπός του είναι να οργανώσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας στην επιχείρηση/οργανισμό/οργανισμό στην κατεύθυνση της βελτίωσης του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του.

Το OHSAS 18001 (British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series) ειναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επαγγελματικής υγιεινής και ασφαλείας OHSMS (Occupational Health and Safety Management System). Η χρήση του προτύπου επιτρέπει στους οργανισμούς/επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και επικινδυνότητας, να σχεδιάσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης που θα τους βοηθήσει να μειώσουν τους λειτουργικούς κινδύνους και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και να καλύψουν τις νομικές και άλλες απαιτήσεις, όπως κόστος ατυχημάτων και ασφαλίστρων.

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσω του οποίου ένας οργανισμός/επιχείρηση αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της δραστηριότητας του στο περιβάλλον και κινείται συνεχώς στην κατεύθυνση της μείωσης αυτών.  Βοηθάει με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την περιβαλλοντική απόδοση μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των διαθεσίμων πόρων και την αποφυγή της σπατάλης δίνοντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς και αύξηση της εμπιστοσύνης όλων των ενδιαφερομένων μερών.

http://www.pedmede.gr

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *