Η Optimum Value αναλαμβάνει την προαξιολόγηση, την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, τη σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών και την υποβολή τους στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με σκοπό την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε επιδοτούμενα προγράμματα (Aναπτυξιακός Nόμος, Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα).

Επίσης, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, έως και την ολοκλήρωσή του, με την προετοιμασία δικαιολογητικών ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την υποβολή τεχνικών εκθέσεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι έμπειροι σύμβουλοι της OnSite, καταγράφουν τις ανάγκες και τους στόχους του επιχειρηματικού σας σχεδίου και προτείνουν την βέλτιστη λύση χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα τόσο σε Ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (Horizon 2020, cosme, etc)

Οι υπηρεσίες μας:

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης
  • Σύνταξη και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Παρακολούθηση υλοποίησης έργου

Τρέχοντα Επιδοτούμενα Προγράμματα:

Ενεργά προγράμματα LEADER

Αναμενόμενα Επιδοτούμενα Προγράμματα:

1. Προδημοσίευση Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»
2. Προδημοσίευση Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-2020

COSME 2014-2020 – Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME 2014-2020 για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες (European Commission): https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0

Horizon 2020 το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα καινοτομίας

Ο Ορίζοντας 2020 είναι το χρηματοδοτικό μέσο εφαρμογής της Ένωσης Καινοτομίας, μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 με στόχο την εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία έχει προϋπολογισμό € 80 δισεκατομμύρια και είναι μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Το Ορίζοντας 2020 είναι ο διάδοχος του 7ου Προγράμματος Πλαισίου και έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2014. Το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση όλων των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που παρέχονται μέχρι τώρα μέσω του 7ου ΠΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Νέα για τα ΕΣΠΑ