Η OPTIMUM VALUE ΑΕ δραστηριοποιείται στον χώρο Συμβούλων Επιχειρήσεων από το 2007  απορροφώντας την πολυετή εμπειρία στελεχών σε διάφορους επιχειρησιακούς χώρους με στόχο την δημιουργία ενός δυνατού οργανισμού στον κλάδο της. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ πελατολόγιο τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχίες, Νοσοκομεία κλπ) παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και εφαρμογές. Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων OPTIMUM GROUP ο οποίος με την σειρά του έχει να επιδείξει έντονη δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους και τομείς δραστηριότητας όπως: η πληροφορική, οι υπηρεσίες internet, οι λογιστικές, χρηματοοικονομικές, διοικητικές υπηρεσίες, οι διαφημιστικές υπηρεσίες και η παροχή υπηρεσιών εστίασης.

Η εταιρεία OPTIMUM VALUE ΑΕ δραστηριοποιείται στον ευρύτερο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Ιδιωτικός Τομέας

1. Επιχειρησιακά πλάνα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων

 • ΠΕΠ
 • ΕΠΑΝ
 • ΕΠ ΚΤΠ
 • Αναπτυξιακός νόμος
 • Κοινοτικά προγράμματα

2. Ανάπτυξη Συστημάτων (ISO 9001, ISO 14000, EMAS, ISO 22000, ΕΛΟΤ 1801)

 • Διαχείρισης και πιστοποίησης Ποιότητας,
 • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
 • Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας,
 • Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

3. Εκπόνηση Μελετών

 • Εκπόνηση επιχειρηματικών και επιχειρησιακών σχεδίων
 • Οικονομοτεχνικών μελετών
 • Μελετών βιωσιμότητας
 • Μελετών κόστους οφέλους
 • Κλαδικών μελετών

4. Ανασχεδιασμός διαδικασιών λειτουργίας επιχείρησης

 • Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος
 • Ανάλυση SWOT
 • Στρατηγικοί στόχοι
 • Άξονες δράσης
 • Εναλλακτικά σενάρια Ανάπτυξης

5. Εφαρμογή χρηματοοικονομικών μοντέλων

 • Αποτιμήσεις εταιρειών
 • Εξαγορές
 • Συγχωνεύσεις

6. Υπηρεσίες σύμβουλου πληροφορικής

 • ERP
 • CRM
 • MRP
 • WMS
 • BI
 • WEB CONSULTING

Δημόσιος Τομέας

1. Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σύμβουλου

 • Στα πλαίσια υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ
 • Αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων
 • Επιχειρησιακά προγράμματα
 • ISO – Διαχειριστική επάρκεια
 • Κανονισμοί λειτουργίας – Οργανογράμματα
 • Πληροφοριακά συστήματα (Ενοποίηση, Μετατροπή)
 • Οργάνωση γραφείου αξιοποίησης Εθνικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Υποστήριξη σε Διαγωνιστική και Προσυμβατική διαδικασία (για διαγωνισμούς)

2. Υπηρεσίες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού

 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Επιχειρησιακά πλάνα
 • Αναχρηματοδότηση (Προσαρμογή Δήμων) στο πρόγραμμα εξυγίανσης – Πιστοληπτική πολιτική)
 • Κανονισμοί λειτουργίας – Οργανογράμματα
 • Οικονομική – Χρηματοοικονομική – Λογιστική Υποστήριξη (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ)
 • Αδειοδοτήσεις και χωροθέτηση υδατοδρομίων
 • Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας