Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΦΑΙΣΤΙΑΔΕΣ» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και είναι δικαιούχος της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» στα πλαίσια της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας».

Η οργάνωση και η λειτουργία της ορίζεται βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α).

Το σχέδιο δράσης αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προώθηση της απασχόλησης και θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΗΦΑΙΣΤΙΑΔΕΣ”, η οποία αποτελείται από επτά (7) φορείς με Συντονιστή φορέα το Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας (ΔΥΕΚΟ) και εταίρους το Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, την ΚΕΑEΔΗΑ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, το Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «Η Επιμόρφωση», την Asset Τεχνολογική, την AdvancedConsultants και την OptimumValue.

Στόχος – παραγόμενο αποτέλεσμα της παρέμβασης είναι η εργασιακή ένταξη των ανέργων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των ανέργων νέων και γυναικών με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας και με την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής παρέμβασης, τα οποία έχουν ενταθεί με την κρίση που μαστίζει τη χώρα, εντοπίζονται στη δραματική συρρίκνωση των επιχειρήσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, στην καθίζηση των τοπικών αγορών με το κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων κυρίως στο χώρο του εμπορίου, στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, την περιβαλλοντική υποβάθμιση (κυκλοφοριακό, προσβασιμότητα, μόλυνση), την έλλειψη ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη της περιοχής, και την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ τμημάτων του πληθυσμού.

Ωστόσο, η περιοχή παρουσιάζει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες που εστιάζονται στην ευνοϊκή γεωγραφική θέση, εύκολα προσπελάσιμη από κεντρικούς οδικούς άξονες και μέσα μαζικής μεταφοράς και γειτνιάζουσα με το διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το υψηλό μορφωτικό επίπεδο κυρίως σε πτυχιούχους Ανώτατης και Ανώτερης εκπαίδευσης, το εξειδικευμένο προσωπικό στον δευτερογενή τομέα κυρίως στην μεταποιητική βιομηχανία και στη βιοτεχνία, τις εγκατεστημένες έδρες επιχειρήσεων, τη σημαντική οικονομική δραστηριότητα που κατά τόπους αναπτύσσεται, τις εκτεταμένες ζώνες πρασίνου περιαστικών δασών για αναψυχή και τουρισμό και τη δυναμική παρουσία δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων στην περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με εννέα Δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας
 • Δικτύωση Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε OneStopShop, με τοπικούς φορείς και με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις
 • Κατάρτιση ωφελουμένων
 • Προσέγγιση και Κινητοποίηση Ομάδων Στόχου
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση
 • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Υποστήριξης προς τους Εργοδότες
 • Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση
 • Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης

Στο πλαίσιο της παρέμβασης και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 78 ωφελούμενους, ενώ τα επιμέρους αποτελέσματα του Σχεδίου αναλύονται ως εξής:

Εκτιμώμενα αποτελέσματα

Σύνολο ωφελουμένων: 78 ωφελούμενοι

Εκ των οποίων:

 • αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων): 60 ωφελούμενοι
 • αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 6 ωφελούμενοι
 • αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 7 ωφελούμενοι
 • αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 3 ωφελούμενοι
 • αριθμός νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου: 2 ωφελούμενοι
 • αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 6 Κοινωνικές Επιχειρήσεις / 60 απασχολούμενοι
 • αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 60 θέσεις απασχόλησης
 • αριθμός ωφελουμένων γυναικών: 45 ωφελούμενες
 • αριθμός ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών): 25 ωφελούμενοι

ΕΣΠΑ